වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Trainee Manager - Malabe

Asia Group (pvt) ltd

රු 75,000 - 150,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant- Malabe
Office Assistant- Malabe

GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS (PVT) LTD

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Payment Collectors - Malabe

Scan Lanka Trading Company Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Sales Representative - Malabe

A.A.D.R.P JAYAWARDANE

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Malabe
Accounts Assistant - Malabe

LB engineering

රු 28,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Technical Executive - Malabe
Technical Executive - Malabe

Unitech Engineering

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Malabe
Marketing Executive - Malabe

Unitech Engineering

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executives - Malabe
Marketing Executives - Malabe

The Headmasters Lanka Pvt Ltd

රු 50,000 - 60,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Malabe
Delivery Rider - Malabe

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Teacher - Malabe
Teacher - Malabe

Kandy Royal International School (Pvt) Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Pharmacy Assistant - Kaduwela

Pharmacy at Kaduwela

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Front Office Executive - Malabe
Front Office Executive - Malabe

Body Doc Fitness and Wellness Pavilion

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Trainee Manager - Malabe

Asia Group (pvt) ltd

රු 75,000 - 150,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driving Vacancy - Malabe
Driving Vacancy - Malabe

C S Enterprices

රු 45,000 - 55,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Malabe
Marketing Executive - Malabe

Nascent Grow (Pvt)Ltd

රු 25,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
Stores Assistant - Malabe

Scan Lanka Trading Company Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Typist Data Entry Operator - Malabe
Typist Data Entry Operator - Malabe

3C Technologies (pvt) ltd

රු 15,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-මාලබේ
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-මාලබේ

SSM ( pvt ) Ltd

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Site Supervisor - Malabe
Site Supervisor - Malabe

design and build integrated solutions (pvt)ltd

රු 22,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාර්යාල කාර්ය සහයක - මාලඹේ
කාර්යාල කාර්ය සහයක - මාලඹේ

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
Distributor Sales Rep Malabe

Dialog Distributor

රු 40,000 - 75,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Malabe
Delivery Rider - Malabe

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ගබඩා සහයක - මාලබේ
ගබඩා සහයක - මාලබේ

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Malabe
Sales Executive - Malabe

Nippon Auto Care

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Health Care Assistant - Malabe
Trainee Health Care Assistant - Malabe

Soft feet

රු 30,000 - 80,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer Cum Office Executive
Graphic Designer Cum Office Executive

Elite employment and student consultancy network

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!