දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - B/New Single Story House @ Malabe
B/New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/New 2 Story House @ Malabe
B/New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House @ Malabe
B/ New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,600,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/New Single Story House @ Malabe
B/New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/New 2 Story House @ Malabe
B/New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Storey House @ Thalahena
2 Storey House @ Thalahena

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Malabe
Brand New Two Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Storey House @ Malabe
B/ New 2 Storey House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single Story House @ Malabe
Brand New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,650,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Story House @ Malabe
Brand New 3 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single Story House @ Malabe
Brand New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Single Story House For Sale @ Malabe
Single Story House For Sale @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single Story House @ Malabe
Brand New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury Modern House For Sale Malabe
Luxury Modern House For Sale Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 2,350,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury Modern House For Sale in Malabe
Luxury Modern House For Sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New two story 🏡 for sale Malabe
New two story 🏡 for sale Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New Single Story House for sale Malabe
New Single Story House for sale Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,700,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Malabe | House sale MCP 629
Malabe | House sale MCP 629

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale In Malabe
Brand New House For Sale In Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!