වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Lite Truck 2002
Toyota Lite Truck 2002

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

144,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,190,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 1994
Mazda Bongo 1994

270,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2006
Toyota KDH 2006

124,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Atrai 2014
Daihatsu Hijet Atrai 2014

74,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LOTTO 1993
Toyota LOTTO 1993

130,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CARAVAN 1993
Nissan CARAVAN 1993

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 102.supper gl 1992
Toyota LH 102.supper gl 1992

220,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,290,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro MPV Junior 2012
Micro MPV Junior 2012

78,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,290,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Cummins 1615 2006
Tata Cummins 1615 2006

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH51 1989
Toyota LH51 1989

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Astrai 2015
Daihatsu Hijet Astrai 2015

78,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 2013
Tata 207 2013

78,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,090,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Liteace 1987
Toyota Liteace 1987

245,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vannet 2010
Nissan Vannet 2010

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,490,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Subaru Sambar Lorry 2010
Subaru Sambar Lorry 2010

114,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every(white) 2013
Suzuki every(white) 2013

55,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,445,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda Acty Lorry 2002
Honda Acty Lorry 2002

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Full Jion.Silver. 2006
Suzuki Full Jion.Silver. 2006

106,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,225,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 1985
Mitsubishi L300 1985

105,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper Van 2014
Nissan Clipper Van 2014

24,521 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join 2003
Suzuki Every Join 2003

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Subaru Sambar 2007
Subaru Sambar 2007

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda Acty 2002
Honda Acty 2002

147,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!