වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 96 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace LH15 1998
Toyota Hiace LH15 1998

190,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace KDH 2006
Toyota Hiace KDH 2006

186,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota coster 2011
Toyota coster 2011

110,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata ACE 2010
Tata ACE 2010

55,993 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Changan SC1030EH 2007
Changan SC1030EH 2007

68,007 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2000
Daihatsu Hijet 2000

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan clipper van 2015
Nissan clipper van 2015

18,524 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 2011
Toyota KDH 201 2011

109,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,950,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 2013
Tata 207 2013

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Grand Hiace 2009
Toyota Grand Hiace 2009

97,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,125,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan Vx 1994
Nissan Caravan Vx 1994

245,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Lorry 2001
Suzuki Every Lorry 2001

175,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf 1994
Isuzu Elf 1994

175,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Crew cab 2011
Toyota Crew cab 2011

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra BOLERO MAXI TRUCK 2011
Mahindra BOLERO MAXI TRUCK 2011

32,315 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,095,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi DELICA PO1V 1987
Mitsubishi DELICA PO1V 1987

300,186 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,025,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 200V 2007
Toyota KDH 200V 2007

128,236 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,625,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi MK5175 1991
Mitsubishi MK5175 1991

511,251 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET 2003
Daihatsu HIJET 2003

348,842 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 785,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland COMET 912 2005
Ashok Leyland COMET 912 2005

43,408 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata LPT 1109 2015
Tata LPT 1109 2015

22,845 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Juston Forward 2002
Isuzu Juston Forward 2002

320,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu hijet van 2015
Daihatsu hijet van 2015

24,152 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Cummins 1615 2006
Tata Cummins 1615 2006

900,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L 300 1985
Mitsubishi L 300 1985

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!