දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Navinna (Ladies)
Room for rent in Navinna (Ladies)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Maharagama
Rooms for rent in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2BR Annex for Rent in Maharagama
2BR Annex for Rent in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Maharagama
Room for rent - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Elegant Room in Maharagama Town
Elegant Room in Maharagama Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Fully Furnished Annex - Maharagama
Fully Furnished Annex - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Maharagama Town
Annex for rent in Maharagama Town

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Maharagama
Annex for Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ඇනෙක්සියක් කුලියට දිමට ඇත.මහරගම
ඇනෙක්සියක් කුලියට දිමට ඇත.මහරගම

කාමර: 1, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent near Maharagama Town
Annex for rent near Maharagama Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent In Maharagama
Rooms For Rent In Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Navinna (Ladies)
Room for rent in Navinna (Ladies)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Maharagama
Room for rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Maharagama
Room for Rent - Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Maharagama
Annex for Rent - Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Maharagama
Room for rent in Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding for Girls Maharagama
Boarding for Girls Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent at Maharagama
Annex For Rent at Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Maharagama
Annex for rent in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Maharagama
Annex for rent - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent - Maharagama
Rooms for Rent - Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent-Maharagama
Room for Rent-Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Maharagama
Annex For Rent in Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Maharagama Annex for rent.
Maharagama Annex for rent.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!