දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for ladies
Room for ladies

කාමර: 4, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for girls - Navinna
Room for girls - Navinna

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent ebuldeniya
Annex for rent ebuldeniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex Maharagama - For Males only
Annex Maharagama - For Males only

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in maharagama
Annex for rent in maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Fully Tiled Annex for rent in Maharagama
Fully Tiled Annex for rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent in Maharagama
Rooms For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for girls in Nawinna
Rooms for girls in Nawinna

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent - Maharagama
Annex For Rent - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent Maharagama
Annex for rent Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room with a pantry for rent Maharagama
Room with a pantry for rent Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent - Maharagama
Rooms for Rent - Maharagama

කාමර: 8, නානකාමර: 8

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Maharagama
Room for Rent in Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Maharagama
Annex for rent - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Maharagama (Arawwala)
Room For Rent In Maharagama (Arawwala)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A comfortable room in Maharagama
A comfortable room in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Bed spaces for girls, maharagama
Bed spaces for girls, maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent In Maharagama
Rooms For Rent In Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - කාමර කුළියට මහරගම
කාමර කුළියට මහරගම

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Maharagama
Room For Rent Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room to Rent Maharagama
Room to Rent Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Maharagama
Annex For Rent In Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent in Maharagama
Rooms For Rent in Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!