දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Lady in Maharagama town
Room For Lady in Maharagama town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding room for rent - Maharagama
Boarding room for rent - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Brand New 5 Storied 10BR House for Rent in Nawinna
Brand New 5 Storied 10BR House for Rent in Nawinna

කාමර: 10, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent at Maharagama
Room for Rent at Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent - Maharagama
Annex For Rent - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding room for rent - Maharagama
Boarding room for rent - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms to rent for Maharagama
Rooms to rent for Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent From Maharagama
Annex For Rent From Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Maharagama Town
Room in Maharagama Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex Near Maharagama Town
Annex Near Maharagama Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Nawinna girls
Rooms for rent in Nawinna girls

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Ladies Only - Maharagama
Room For Rent Ladies Only - Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Maharagama
Annex for Rent - Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing Boarding room Maharagama
Sharing Boarding room Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,250 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in maharagama.
Rooms for rent in maharagama.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent(female) - Pannipitiya
Room for Rent(female) - Pannipitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Between Maharagama
Room For Rent Between Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - උඩු මහලක් බදු දීමට මහරගම
උඩු මහලක් බදු දීමට මහරගම

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent Mount Lavinia
Rooms for rent Mount Lavinia

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Maharagama Annex
Maharagama Annex

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 50,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Kollupitiya
Room for rent in Kollupitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Maharagama
Room for Rent in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding House for rent - Maharagama
Boarding House for rent - Maharagama

කාමර: 7, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Private Room for rent in - Maharagama
Private Room for rent in - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!