වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Cashier Cum Sales Executive - Maharagama

Karunarathna & Sons

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - මහරගම
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - මහරගම

Easy job Pvt Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Secretary - Maharagama

ASIAN LANKA INTERNATIONAL

රු 25,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Driver - Maharagama

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - පාරිභෝගික සේවා සහායක (නුපුහුණු) - දිවයින පූරා
පාරිභෝගික සේවා සහායක (නුපුහුණු) - දිවයින පූරා

Richard Pieris Distributors Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ඖෂධවේදී - දිවයින පූරා
ඖෂධවේදී - දිවයින පූරා

Richard Pieris Distributors Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Maharagama
Data Entry Operators - Maharagama

Part Time Homebase Online Jobs

රු 20,000 - 76,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Cashier - Maharagama

Tharindu Pharmacy (pvt) ltd

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Assistant Pharmacist - Maharagama

Tharindu Pharmacy (pvt) ltd

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Maharagama
Data Entry Operator - Maharagama

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
අලෙවි විධායක - මහරගම

YES WE CAN (PVT) LTD.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Hardware Technician - Maharagama
Computer Hardware Technician - Maharagama

Dit Systems

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාපට් කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - මහරගම
කාපට් කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - මහරගම

Recruitment Company

රු 38,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant showroom Manager -Maharagama
Assistant showroom Manager -Maharagama

Sunmade Lanka (Pvt)Ltd

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training Manager - Maharagama
Training Manager - Maharagama

The asia group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Cashier - Maharagama

New Banana Laef

රු 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - මහරගම
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - මහරගම

Asb Pvt Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Location Manager - Maharagama

Ruvisia Advertising

රු 65,000 - 185,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Electronic Technician - Maharagama

CKELECTRONIC & COMPUTER SYSTEMS

රු 20,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Uber Driver - Pannipitiya
Uber Driver - Pannipitiya

Personal

රු 40,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Technician - Maharagama
Computer Technician - Maharagama

D.S.L. Computers

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Maharagama
Graphic Designer - Maharagama

COMPANY

රු 18,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Branch Manager - Maharagama
Branch Manager - Maharagama

Branch Manager

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider (Full Time) - Maharagama
Delivery Rider (Full Time) - Maharagama

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Accounts Clerk - Maharagama

ISURU RECRUITMENT

රු 17,000 - 23,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!