වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 851 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace 1993
Toyota Townace 1993

230,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,285,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki Every Full Join 2008
Suzuki Every Full Join 2008

185,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,980,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki every join 2012
Suzuki every join 2012

46,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,365,000

විනාඩි 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota (JO) HIACE DOLPIN 1999
Toyota (JO) HIACE DOLPIN 1999

143,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,400,000

විනාඩි 41
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Dimo Batta tata 2007
Dimo Batta tata 2007

78,540 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 465,000

විනාඩි 44
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu NKR Lorry 1989
Isuzu NKR Lorry 1989

250,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota TownAce 1995
Toyota TownAce 1995

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Baby Rosa Bus 1996
Mitsubishi Baby Rosa Bus 1996

260,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Swaraj 2006
Mazda Swaraj 2006

185,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki Every Semi Join 2013
Suzuki Every Semi Join 2013

59,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Tipper 1998
Isuzu Tipper 1998

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace 1999
Toyota Townace 1999

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,690,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Dimo Batta ACE EX 2 2015
Dimo Batta ACE EX 2 2015

62,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,171,400

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota SELL WHITE 1989
Toyota SELL WHITE 1989

393,058 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Delica l300 1986
Mitsubishi Delica l300 1986

150,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata tipar 2006
Tata tipar 2006

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter 2000
Mitsubishi Canter 2000

87,544 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter tiper 2000
Mitsubishi Canter tiper 2000

278,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Browny Crew Cab 2000
Mazda Browny Crew Cab 2000

205,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Crew Cab 1989
Isuzu Crew Cab 1989

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland CARGO 1613 TRUCK 2010
Ashok Leyland CARGO 1613 TRUCK 2010

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Bullet 207 2005
Tata Bullet 207 2005

80,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 585,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu MKR 58E 1992
Isuzu MKR 58E 1992

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan GLL 1998
Nissan Caravan GLL 1998

215,983 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,475,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Foton Double Lorry 2016
Foton Double Lorry 2016

68,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu ELF 1992
Isuzu ELF 1992

210,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Hiace-sell 1989
Toyota Hiace-sell 1989

355,777 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!