වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 761 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Star Bus 2012
Tata Star Bus 2012

125,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata tipper 2006
Tata tipper 2006

300,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 1991
Nissan Caravan 1991

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter 1989
Mitsubishi Canter 1989

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - VW Transpoter 1981
VW Transpoter 1981

15,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu ELF 1988
Isuzu ELF 1988

90,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota TownAce 1992
Toyota TownAce 1992

20,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,195,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota CR52 2000
Toyota CR52 2000

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dolphin 1993
Toyota Dolphin 1993

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Vanette 2007
Nissan Vanette 2007

240,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki Carry 2014
Suzuki Carry 2014

30,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Tipper 1996
Isuzu Tipper 1996

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu juston tipper 1993
Isuzu juston tipper 1993

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter 1989
Mitsubishi Canter 1989

200,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,304,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dyna 1995
Toyota Dyna 1995

70,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan caravan 1988
Nissan caravan 1988

250,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Titan 1996
Mazda Titan 1996

235,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi L300 1983
Mitsubishi L300 1983

50,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter 1983
Mitsubishi Canter 1983

200,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 845,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dyna 2000
Toyota Dyna 2000

147,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan SERENA 1992
Nissan SERENA 1992

87,541 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace 1995
Toyota Townace 1995

275,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - JAC 350 Full body Lorry 2011
JAC 350 Full body Lorry 2011

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu ELF Lorry 1990
Isuzu ELF Lorry 1990

317,610 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,795,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Crew Cab 1980
Isuzu Crew Cab 1980

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,480,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter Lorry 1991
Mitsubishi Canter Lorry 1991

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Dimo Batta ex 2012
Dimo Batta ex 2012

68,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!