දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Leg press
Leg press

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

පැය 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Gym Equipment
Gym Equipment

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

පැය 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Quantum treadmill 925
Quantum treadmill 925

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 48,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Body training Machine
Body training Machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Gym Equipment
Gym Equipment

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 275,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - SS white Cricket Shoes
SS white Cricket Shoes

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Obitrack fitness machine
Obitrack fitness machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Football boots (Hara)
Football boots (Hara)

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Nike Air Visi Pro 6
Nike Air Visi Pro 6

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Dumbbell
Dumbbell

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Neo 7000 treadmill
Neo 7000 treadmill

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Body Sculpture
Body Sculpture

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,000

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Body Strider
Body Strider

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Leg Machines
Leg Machines

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Cricket bat
Cricket bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Home gym
Home gym

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,500

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - FULL GYM SET
FULL GYM SET

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 950,000

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Gym equipment
Gym equipment

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 300,000

දින 25
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Seared Leg Press Machine
Seared Leg Press Machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 80,000

දින 27
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Treadmill
Treadmill

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 29
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Eser fitness bench
Eser fitness bench

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 21,500

දින 32
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Spike Shoes
Spike Shoes

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 34
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Strength master
Strength master

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Doctor air 3D vibrations machine
Doctor air 3D vibrations machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 22,500

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Home Gym
Home Gym

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!