දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Multi Bench
Multi Bench

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Ca Somo Cricker Bat
Ca Somo Cricker Bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Complete GYM
Complete GYM

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 600,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Bench,Plates & Bars
Bench,Plates & Bars

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - FULL GYM SET
FULL GYM SET

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,600,000

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Cricke Full Set
Cricke Full Set

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Soft ball Bat
Soft ball Bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Leg press
Leg press

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 75,000

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Orbitrek
Orbitrek

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - PEC DEC MACHINE
PEC DEC MACHINE

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 90,000

දින 30
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - CA SOMO CRICKET PADS
CA SOMO CRICKET PADS

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 30
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Bat soft ball
Bat soft ball

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 32
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Obitrac fitness machine
Obitrac fitness machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 33
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Weight Training Machine
Weight Training Machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 100,000

දින 34
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Tenis Bats
Tenis Bats

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 38
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Exercise machine,Powerfit vibrating
Exercise machine,Powerfit vibrating

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 39
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Home Gym
Home Gym

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

දින 40
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Gym Equipments
Gym Equipments

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 55,000

දින 48
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Exercise machine
Exercise machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,500

දින 48
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Sg Cricket Bat nexus plus
Sg Cricket Bat nexus plus

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 49
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Cricket full set
Cricket full set

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,500

දින 49
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Leg press
Leg press

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

දින 53
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Gym Equipment
Gym Equipment

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 53
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - SS white Cricket Shoes
SS white Cricket Shoes

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 54
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Football boots (Hara)
Football boots (Hara)

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!