දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Dumbell
Dumbell

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - BRAND NEW CA SOMO CRICKET PADS
BRAND NEW CA SOMO CRICKET PADS

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Punching Bag - 60KG
Punching Bag - 60KG

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - COMBAT XL 12LBS
COMBAT XL 12LBS

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,400

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Bow Arrows quivers Broad heads
Bow Arrows quivers Broad heads

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 34,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - SS bat
SS bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Cricket kit bag and Equipment
Cricket kit bag and Equipment

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 22,500

දින 22
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Cricket bat
Cricket bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Karate mats ( tatami)
Karate mats ( tatami)

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 31
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Cricket Shoes
Cricket Shoes

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 35
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Rehabili Machine
Rehabili Machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Exercise Machine
Exercise Machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Bench
Bench

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 28,000

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - GYM FULL SET KOREAN
GYM FULL SET KOREAN

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,600,000

දින 39
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Wall Mount Pull Up Bar
Wall Mount Pull Up Bar

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - GYM Bar Holder
GYM Bar Holder

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Orbitrek
Orbitrek

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Cricket Equipment
Cricket Equipment

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 42
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Gym Equipments
Gym Equipments

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000,000

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Branded Boxing/ wushu gloves
Branded Boxing/ wushu gloves

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 48
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Cyber Track Exercise Machine
Cyber Track Exercise Machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 52
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - SF 10000 Bat
SF 10000 Bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

දින 54
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - කඳු නැගීමේ උපකරන කට්ටල දෙකක්
කඳු නැගීමේ උපකරන කට්ටල දෙකක්

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 400,000

දින 58
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - කඳු නැගීමේ උපකරණ කට්ටල
කඳු නැගීමේ උපකරණ කට්ටල

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 350,000

දින 58
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Nike sport shoe
Nike sport shoe

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!