වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 326 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Sales Executive - Kurunegala
Sales Executive - Kurunegala

Softlogic MAX

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Sales representative - Kurunegale
Sales representative - Kurunegale

Singhe Distributor

රු 35,000 - 100,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Accountant Assistant - Kurunegala
Accountant Assistant - Kurunegala

HNA Enterprises

රු 35,000 - 50,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Data Entry Operators - Kurunegala
Data Entry Operators - Kurunegala

Online advertising

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Marketing Executive - Kurunegala
Marketing Executive - Kurunegala

HNA Enterprises

රු 25,000 - 50,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - ගිණුම් පරික්ශක - කුරුණෑගල
ගිණුම් පරික්ශක - කුරුණෑගල

Singhe Distributor

රු 30,000 - 60,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Assistant Supervisor - Kurunegala

optimo international

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Marketing Executive - Kurunegala
Marketing Executive - Kurunegala

NS Pharmaceutical

රු 30,000 - 100,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Assistant - Kurunegala
Office Assistant - Kurunegala

S.E Engineering (Pvt) Ltd.

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - දක්ෂ කොත්තු කෝකිවරුන් - කුරුණෑගල
දක්ෂ කොත්තු කෝකිවරුන් - කුරුණෑගල

Star Hotel & Restaurant

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කැෂියර්වරුන් - කුරුණෑගල
කැෂියර්වරුන් - කුරුණෑගල

Star Hotel & Restaurant

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - ඉලෙක්ට්‍රොනික් කර්මික - කුරුණෑගල
ඉලෙක්ට්‍රොනික් කර්මික - කුරුණෑගල

S.E Engineering (Pvt) Ltd.

රු 60,000 - 100,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Welders - Kurunegala
Welders - Kurunegala

Private Poster

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සහාය කළමනාකරු - කුලියාපිටිය
සහාය කළමනාකරු - කුලියාපිටිය

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Supervisor - Kurunegala
Supervisor - Kurunegala

FAIRMAX INTERNATIONAL (PVT) LTD

රු 35,000 - 82,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Tamil Clark - Kurunagala
Tamil Clark - Kurunagala

Top Career (pvt) ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Call Operator - Kurunegala
Call Operator - Kurunegala

Top Career (pvt) ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - වාරියපොළ
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - වාරියපොළ

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - පොල්ගහවෙල
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - පොල්ගහවෙල

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - නිකවැරටිය
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - නිකවැරටිය

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - ඉබ්බාගමුව
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - ඉබ්බාගමුව

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Clerk - Kurunegala
Office Clerk - Kurunegala

clerk

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Training Manager- Pannala
Training Manager- Pannala

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Telephone Operator - Kurunegala (Girls)
Telephone Operator - Kurunegala (Girls)

Sithumina Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Clerk - Kurunegala
Office Clerk - Kurunegala

Sithumina Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!