වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 183 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Receptionist (Female) - Kurunegala
Receptionist (Female) - Kurunegala

කුරැණෑගල

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Sales Assistants - Kurunegala
Sales Assistants - Kurunegala

Sales job

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන් - කුරුණෑගල
දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන් - කුරුණෑගල

Solutions (PVT) ltd

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Marketing Executive - Kurunegala
Marketing Executive - Kurunegala

Banco Ceylon P.LTd.

රු 40,000 - 75,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
රියදුරු - කුරුණෑගල

Solutions (PVT) ltd

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සැහැල්ලූ වාහන රියදුරන් - කුරුණෑගල
සැහැල්ලූ වාහන රියදුරන් - කුරුණෑගල

Aradana Institute

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Clark - Kurunegala
Clark - Kurunegala

Solutions (PVT) ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Phone Operator - Kurunegala
Phone Operator - Kurunegala

Solutions (PVT) ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සහය කලමනාකරු - හෙට්ටිපොල
සහය කලමනාකරු - හෙට්ටිපොල

OPTIMO International

රු 20,000 - 50,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කළමනාකරු - කුරුණෑගල
කළමනාකරු - කුරුණෑගල

Optimo International

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Audit Officer - Wariyapola

private poster

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - රියදුරු - කුරුණෑගල
රියදුරු - කුරුණෑගල

Solutions (PVT) ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - JCB සහයකයින් - කුරුණෑගල
JCB සහයකයින් - කුරුණෑගල

Solutions (PVT) ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Phone Operator - Kurunegala
Phone Operator - Kurunegala

VDR Company

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Phone Operator - Kurunegala
Phone Operator - Kurunegala

Pehasara Consulting Service

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Clerk - Kurunegala
Office Clerk - Kurunegala

Aradana Institute

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කන්ටේනර් රථ සහයක - කුරුණෑගල
කන්ටේනර් රථ සහයක - කුරුණෑගල

DL lanka (pvt) ltd

රු 40,000 - 55,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - ලිපිකාරිණියන් - කුරුණෑගල
ලිපිකාරිණියන් - කුරුණෑගල

Day light lanka (pvt) ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Computer Operator - Kurunegala
Computer Operator - Kurunegala

Pehasara Consulting Service

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - ලිපිකරුවන් - කුරුණෑගල
ලිපිකරුවන් - කුරුණෑගල

Vandy Group

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සහාය කලමනාකරු - ගිරිඋල්ල
සහාය කලමනාකරු - ගිරිඋල්ල

dmi international

රු 28,000 - 55,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - පුහුණු කලමනාකරු - කුරුණෑගල
පුහුණු කලමනාකරු - කුරුණෑගල

INNOVAGE INTERNATIONAL

රු 20,000 - 50,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Stores Clerk - Kurunegala
Stores Clerk - Kurunegala

isuru recruitment

රු 20,000 - 22,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - ලේබල් අංශ සේවක - පන්නල
ලේබල් අංශ සේවක - පන්නල

Solutions (PVT) ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - පන්නල
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - පන්නල

Solutions (PVT) ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!