වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 201 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Welder - Kurunagala
Welder - Kurunagala

Private Poster

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Phone operator - Kurunegala
Phone operator - Kurunegala

company

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සුපරීක්ෂක - මාවතගම
සුපරීක්ෂක - මාවතගම

granton international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කර්මාන්තශාලා කාර්යමණ්ඩලය - Kurunegala
කර්මාන්තශාලා කාර්යමණ්ඩලය - Kurunegala

shanu factory items

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Computer Operator - Kurunegala
Computer Operator - Kurunegala

company

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
හෝටල් සුපර්වයිසර් - කුලියාපිටිය

Sudu araliya reach hotel

රු 20,000 - 40,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Supervisors ( male / female )-Kurunegala
Supervisors ( male / female )-Kurunegala

OI Group

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සහාය කලමනාකරු - ගිරිඋල්ල
සහාය කලමනාකරු - ගිරිඋල්ල

DMI International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Cash Collecting officer - Nikaweratiya
Cash Collecting officer - Nikaweratiya

SIMPLEX ENTERPRISE PVT LTD

රු 25,000 - 40,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - බර වාහන රියදුරන්
බර වාහන රියදුරන්

DAY LIDGHT (PVT)LTD

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - හොටෙල් කාර්යය මණ්ඩලය
හොටෙල් කාර්යය මණ්ඩලය

D/L GRUP OF COMPANY

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - පුහුණු කලමනාකරු - ගිරිඋල්ල
පුහුණු කලමනාකරු - ගිරිඋල්ල

OPTIMO international

රු 20,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සුපරීක්ෂක-පොල්ගහවෙල
සුපරීක්ෂක-පොල්ගහවෙල

DMI International

රු 55,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සුපරීක්ෂක - නිකවැරටිය
සුපරීක්ෂක - නිකවැරටිය

DMI international

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කන්ටේනර් සහායක -කුරුණෑගල
කන්ටේනර් සහායක -කුරුණෑගල

Company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කන්ටේනර් සහයක - කොළඹ
කන්ටේනර් සහයක - කොළඹ

Company

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Flight Belt - Katunayaka
Flight Belt - Katunayaka

Company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Flight Belt - Katunayaka
Flight Belt - Katunayaka

Company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Clerk - Kurunegala
Office Clerk - Kurunegala

Sakya ( pvt ) Ltd

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්

day light(pvt)ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - වරාය පුද්ගලික අංශ කම්කරු - කුරැණෑගල
වරාය පුද්ගලික අංශ කම්කරු - කුරැණෑගල

SSM ( pvt ) ltd

රු 43,000 - 55,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Training supervisors - Kurunegala
Training supervisors - Kurunegala

optimo international

රු 55,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Training Manager - Wariyapola
Training Manager - Wariyapola

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සුපරීක්ෂක-ගල්ගමුව
සුපරීක්ෂක-ගල්ගමුව

DMI International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - බර වාහන රියදුරන් - කුරුණෑගල
බර වාහන රියදුරන් - කුරුණෑගල

SSM ( pvt ) Ltd

රු 48,000 - 60,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - පුහුණු සුපරීක්ෂක නිලධාරීන් - කුරුණෑගල
පුහුණු සුපරීක්ෂක නිලධාරීන් - කුරුණෑගල

GMI INTERNATIONAL GAMPAHA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!