වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 220 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි)- කුරුණෑගල
පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි)- කුරුණෑගල

DMI(Pvt)Ltd

රු 37,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Assistant - Kurunegala
Office Assistant - Kurunegala

ග්‍රීන්වේ ඒජන්සීස් (PVT) Ltd

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කුරුණෑගල - කර්මාන්තශාලා ඇසුරැම් අංශ සේවක/සේවිකාවන්
කුරුණෑගල - කර්මාන්තශාලා ඇසුරැම් අංශ සේවක/සේවිකාවන්

kithlanka

රු 42,000 - 49,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සුපරීක්ෂක - කුරුණෑගල
සුපරීක්ෂක - කුරුණෑගල

optimo international

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Manager - All Island
Manager - All Island

Haritha Lanka Lands and Agriculture Development

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Clerk - Kurunegala
Office Clerk - Kurunegala

oracan

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Sales Officer - Kurunegala
Sales Officer - Kurunegala

R & G COMPANY

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Manager - Nikaweratiya
Manager - Nikaweratiya

INNOVAGE GROUP

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Manager - Kurunegala
Manager - Kurunegala

INNOVAGE GROUP

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Tamil / Sinhala phone operators - Kurunegala
Tamil / Sinhala phone operators - Kurunegala

quick link

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Clerk - Kurunegala
Office Clerk - Kurunegala

Sithumina group

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සුපරීක්ෂක - කුලියාපිටිය
සුපරීක්ෂක - කුලියාපිටිය

Optimo International

රු 45,000 - 48,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Printing Machine Assistant - Kurunegala
Printing Machine Assistant - Kurunegala

Lakshman group

රු 45,000 - 50,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - குருணாகல்

S M C Holdings

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - ගිරිඋල්ල
කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - ගිරිඋල්ල

Jobline Company

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - පන්නල
කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - පන්නල

Jobline Company

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - නාරම්මල
කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - නාරම්මල

Jobline Company

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සුපරීක්ෂක - මතුගම
සුපරීක්ෂක - මතුගම

optimo international

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Customer Service Officer - Kurunegala
Customer Service Officer - Kurunegala

Softlogic International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Manager - Kuruneagala
Manager - Kuruneagala

Arpico Insurance

රු 10,000 - 100,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Recovery Officer - Kurunegala
Recovery Officer - Kurunegala

Ranketha Organization (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Mangement Trainee - Kurunegala
Mangement Trainee - Kurunegala

Asia group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Receptionist - Kurunegala
Receptionist - Kurunegala

topcareer

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Phone Operator - Kurunagala
Phone Operator - Kurunagala

Quick Link

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - කුලියාපිටිය
කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - කුලියාපිටිය

Jobline Company

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - බිoගිරිය
කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - බිoගිරිය

Jobline Company

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Medical Sales Rep - Wariyapola
Medical Sales Rep - Wariyapola

company

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!