වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 196 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Visa Office Consultant - Kurunagala
Visa Office Consultant - Kurunagala

Ethugala Foriegn Education Consultant

රු 20,000 - 50,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - විදුලි කාර්මිකයින් - කුරුණෑගල
විදුලි කාර්මිකයින් - කුරුණෑගල

S.E.Engineering (pvt) Ltd.

රු 30,000 - 55,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - දුරකථන ක්‍රියාකාරිනියන් - කුරුණේගල
දුරකථන ක්‍රියාකාරිනියන් - කුරුණේගල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Sales Representative - Male
Sales Representative - Male

Sales අළෙවි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සහාය කලමනාකරු
සහාය කලමනාකරු

granton international

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - ස්කැවේටර් ඔපරේටර් - දඹුල්ල
ස්කැවේටර් ඔපරේටර් - දඹුල්ල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - ස්කැවේටර් ඔපරේටර් - කුරුණෑගල
ස්කැවේටර් ඔපරේටර් - කුරුණෑගල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - HR Assistant - Kurunegala
HR Assistant - Kurunegala

OUROWN INTERNATIONAL PVT LTD

රු 10,000 - 25,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කන්ටේනර් රියදුරු - කුරුණෑගල
කන්ටේනර් රියදුරු - කුරුණෑගල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - විදුලි කාර්මිකයින් - කුරුණෑගල
විදුලි කාර්මිකයින් - කුරුණෑගල

S.E.Engineering (pvt) Ltd.

රු 30,000 - 55,000

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - කන්ටේනර් සහයක - කොළබ 1
කන්ටේනර් සහයක - කොළබ 1

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - නිෂ්පාදන ලේබල් කරුවන් - පන්නල
නිෂ්පාදන ලේබල් කරුවන් - පන්නල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - රියදුරන් - කටුනායක
රියදුරන් - කටුනායක

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කුරුණෑගල
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කුරුණෑගල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කුරුණෑගල
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කුරුණෑගල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - දුරකථන ක්‍රියාකරු - කුරුණෑගල
දුරකථන ක්‍රියාකරු - කුරුණෑගල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Sales Executive (fml) - Kurunegala
Sales Executive (fml) - Kurunegala

Tradex.

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - ෆ්ලයිට් බෙල්ට් - කටුණායක
ෆ්ලයිට් බෙල්ට් - කටුණායක

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - JCB Operator - Pannala
JCB Operator - Pannala

Sithumina Group

රු 12,000 - 15,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - දුරකථන ක්‍රියාකරු - කුරුණෑගල
දුරකථන ක්‍රියාකරු - කුරුණෑගල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Tamil Clark - Kurunagala
Tamil Clark - Kurunagala

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Computer Operator - Kurunegala
Computer Operator - Kurunegala

Abhitha Deshiya Rakiya

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Office Clerk - Kurunegala
Office Clerk - Kurunegala

Sithumina Group

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - සම්මුග පරීක්ෂණ නිළධාරී - කුරුණෑගල
සම්මුග පරීක්ෂණ නිළධාරී - කුරුණෑගල

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Clark - Kurunegala
Clark - Kurunegala

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Computer Operator (Female) - Kurunegala
Computer Operator (Female) - Kurunegala

visaduma

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Data Entry Operators - Kurunegala
Data Entry Operators - Kurunegala

Abhitha Deshiya Rakiya

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!