වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 300 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO SK30
KOBELCO SK30

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,085,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - IMT - 533 Tractor
IMT - 533 Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 170,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kubota 30 Excavator
Kubota 30 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kobelco SK 200 mark 8 excavator
Kobelco SK 200 mark 8 excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 10,200,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu 30 Excavator
Komatsu 30 Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Pc 200-5
Pc 200-5

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu | 30 Excavator
Komatsu | 30 Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOMATSU PC30-3
KOMATSU PC30-3

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 915,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - komotsu 30
komotsu 30

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 475,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Mitsubishi Motorgrader
Mitsubishi Motorgrader

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO SK200-6 EXCAVATOR
KOBELCO SK200-6 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,800,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO 16TON ROUGHTER CRANE
KOBELCO 16TON ROUGHTER CRANE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,800,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - 135DL ට්‍රැක්ටර් සහ ටේලරය GH-6707
135DL ට්‍රැක්ටර් සහ ටේලරය GH-6707

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 925,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson Tractor With Trailer
Massey Ferguson Tractor With Trailer

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,150,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - EX 35
EX 35

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - PC 30
PC 30

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - PC 200
PC 200

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - EX 200
EX 200

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - PC 228 EXCAVATOR
PC 228 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - 312 REGA
312 REGA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - 320 B CAT EXCAVATOR
320 B CAT EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - 320 BL GERA
320 BL GERA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kobelco 35
Kobelco 35

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Cat 303cr Excavator
Cat 303cr Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,725,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson DL 135 Tractor
Massey Ferguson DL 135 Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOMATSU MR 20-1
KOMATSU MR 20-1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,325,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!