වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 260 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - TCM 315 BOB CAT
TCM 315 BOB CAT

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 510,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kubota L4508SR
Kubota L4508SR

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,475,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Mitsubishi Me 30 Excavator
Mitsubishi Me 30 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,525,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - MITSUBISHI ME 40 EXCAVATOR
MITSUBISHI ME 40 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,995,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu PC 60-5 Excavator
Komatsu PC 60-5 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,195,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - TCM Patrol Fork Lift
TCM Patrol Fork Lift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 295,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - JCB 3CX 1993 Backhoe Loader
JCB 3CX 1993 Backhoe Loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,300,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - JCB 3CX 1990 Backhoe Loader
JCB 3CX 1990 Backhoe Loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota BobCat jobson
Toyota BobCat jobson

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

පැය 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Hitachi ex200-5
Hitachi ex200-5

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,800,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Mahendra 575 Di
Mahendra 575 Di

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO SK03N2 EXCAVATOR
KOBELCO SK03N2 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,775,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - CAT E120B Excavator
CAT E120B Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,800,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Tafe 45DI Tractor
Tafe 45DI Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,490,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson 135 DL Tractor
Massey Ferguson 135 DL Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 610,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Sumitomo S 265 / 120
Sumitomo S 265 / 120

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota 2 ton Fork lift
Toyota 2 ton Fork lift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - 5047 DI Tractor
5047 DI Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,325,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kobelco SK300 Excavator
Kobelco SK300 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu WA270 Wheel Loader
Komatsu WA270 Wheel Loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Caterpillar D5H Dozer
Caterpillar D5H Dozer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,900,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - JCB 3CX 1998 Backhoe Loader
JCB 3CX 1998 Backhoe Loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,800,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Mitsubishi BD2 Dozer
Mitsubishi BD2 Dozer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Mahindra 595 DI Tractor
Mahindra 595 DI Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey-Ferguson MF 135 DL
Massey-Ferguson MF 135 DL

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!