වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 310 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kubota
Kubota

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - PREET 4x4
PREET 4x4

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,025,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator 70
Excavator 70

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

පැය 1 යි
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Hitachi Excavator EX 200-5
Hitachi Excavator EX 200-5

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

පැය 1 යි
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Mitsubishi MM30
Mitsubishi MM30

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Mitsubishi ME35 excavator
Mitsubishi ME35 excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu Pc100-5
Komatsu Pc100-5

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,950,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator IHI 30
Excavator IHI 30

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota wheel loader
Toyota wheel loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,090,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Tcm Bobcat
Tcm Bobcat

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Yanmar B37-2A
Yanmar B37-2A

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,175,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu Pc20-7
Komatsu Pc20-7

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Fergusan 135 Dl
Massey Fergusan 135 Dl

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 590,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Forklift 2.5 Ton
Forklift 2.5 Ton

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

පැය 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Forklift 4.5 Ton
Forklift 4.5 Ton

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

පැය 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kubota KH 30 Excavater
Kubota KH 30 Excavater

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 390,000

පැය 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - IHI 30 GX3 Excavator
IHI 30 GX3 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator 27 speed
Excavator 27 speed

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - TAFE 45DI 2013 Tractor
TAFE 45DI 2013 Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - CAT 428E Excavator
CAT 428E Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Yanmar B32 Excavation
Yanmar B32 Excavation

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson 240 Tractor
Massey Ferguson 240 Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator - Mitsubishi Me 35
Excavator - Mitsubishi Me 35

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,700,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Sifang
Sifang

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 125,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - CAT E 70 excavator
CAT E 70 excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO-SK030 EXCAVATOR
KOBELCO-SK030 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,975,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - IHI-IS27 GX EXCAVATOR
IHI-IS27 GX EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!