වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 181 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - TCM BOB CAT 343
TCM BOB CAT 343

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 520,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu WA 20 Loader
Komatsu WA 20 Loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,440,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu 2.5 Fork lift diesel
Komatsu 2.5 Fork lift diesel

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,190,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Frukawa FL 120 Loader
Frukawa FL 120 Loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,990,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Fork lift
Fork lift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 610,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator-IHI IS27GX 128778
Excavator-IHI IS27GX 128778

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - CAT E70b EXCAVATOR
CAT E70b EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - TCM Bob cat
TCM Bob cat

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 725,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu 3 Ton forklift
Komatsu 3 Ton forklift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - TCM 808 Wheel loader
TCM 808 Wheel loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota 2.5 Ton Forklift
Toyota 2.5 Ton Forklift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu PC35mr Excavator
Komatsu PC35mr Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOMATSU PC 120 - 2 EXCAVATOR
KOMATSU PC 120 - 2 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - CAT 200 E200B
CAT 200 E200B

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - D30S Bulldozer
D30S Bulldozer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,700,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu FG20 Forklift
Komatsu FG20 Forklift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 390,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - HITACHI UH045 EXCAVATOR
HITACHI UH045 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,790,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator YANMAR-B27
Excavator YANMAR-B27

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO SK 200-8 Excavator
KOBELCO SK 200-8 Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 11,000,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOMATSU Forklift
KOMATSU Forklift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 575,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Fork lift
Fork lift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - FARMTRAC-60 TRACTOR
FARMTRAC-60 TRACTOR

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 365,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson 135 D Tractor
Massey Ferguson 135 D Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 475,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Loader FL305
Loader FL305

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,450,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator 30
Excavator 30

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!