දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර

ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut | පොල්
Coconut | පොල්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 36

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - Cashew Nuts
Cashew Nuts

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,350

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - Goraka (Garcinia)
Goraka (Garcinia)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 360

දින 2
ආහාර-කුරුණෑගල - fresh coconut
fresh coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 38

දින 2
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut (pol thoga)
Coconut (pol thoga)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 44

දින 4
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 45

දින 5
ආහාර-කුරුණෑගල - Desicated Coconuts
Desicated Coconuts

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 265

දින 6
ආහාර-කුරුණෑගල - Virgine Coconut oil
Virgine Coconut oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 430

දින 6
ආහාර-කුරුණෑගල - Indian Big Onion
Indian Big Onion

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 55

දින 10
ආහාර-කුරුණෑගල - බුලත් තොග විකිනිමට.
බුලත් තොග විකිනිමට.

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 5

දින 10
ආහාර-කුරුණෑගල - Pol toga vikinimata.
Pol toga vikinimata.

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 47

දින 11
ආහාර-කුරුණෑගල - Christmas Cakes
Christmas Cakes

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 80

දින 13
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut Oil
Coconut Oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 315

දින 13
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 40

දින 14
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 38

දින 14
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut ( Malu Pol)
Coconut ( Malu Pol)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 37

දින 18
ආහාර-කුරුණෑගල - Manyokka
Manyokka

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 45

දින 18
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut (Pol thoga)
Coconut (Pol thoga)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 45

දින 27
ආහාර-කුරුණෑගල - පොල් පැණි
පොල් පැණි

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 300

දින 33
ආහාර-කුරුණෑගල - Virgin Coconut Oil
Virgin Coconut Oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 500

දින 34
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 48

දින 37
ආහාර-කුරුණෑගල - Kaju Madha
Kaju Madha

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,500

දින 40
ආහාර-කුරුණෑගල - Pure CoConut Oil
Pure CoConut Oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 130

දින 41
ආහාර-කුරුණෑගල - Puhul ( පුහුල් )
Puhul ( පුහුල් )

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 10

දින 43
ආහාර-කුරුණෑගල - Puhul ( පුහුල් )
Puhul ( පුහුල් )

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 15

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!