වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop For Sale in Kurunegala
Shop For Sale in Kurunegala

500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

පැය 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property Sale in Kurunegala
Commercial Property Sale in Kurunegala

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,500,000

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property for Sale Kurunegala
Commercial Property for Sale Kurunegala

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - A Valuable Building for sale Kalugamuwa
A Valuable Building for sale Kalugamuwa

820 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop for Sale in Narammala
Shop for Sale in Narammala

480 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop at Heart of Kurunegala
Shop at Heart of Kurunegala

4,050 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 127,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Kadakamarayak vikinimata Galgamuwa
Kadakamarayak vikinimata Galgamuwa

900 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,900,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial property for sale in Alawwa
Commercial property for sale in Alawwa

7,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිනීමට
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිනීමට

1,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop for Sale In Melsiripura
Shop for Sale In Melsiripura

330 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Building | Kuliyapitiya
Commercial Building | Kuliyapitiya

1,040 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building For Sale In Narammala Town
Building For Sale In Narammala Town

4,900 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale in Kurunegala
Building for Sale in Kurunegala

4,600 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 72,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Vehicle Yard For Sale in Kurunegala
Vehicle Yard For Sale in Kurunegala

9,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop In Kurunegala City Limit
Shop In Kurunegala City Limit

150 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop In Kurunegala City
Shop In Kurunegala City

1,200 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,200,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Hotel for sale in Ibbagamuwa(Kurunegala)
Hotel for sale in Ibbagamuwa(Kurunegala)

6,300 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,500,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building with House Nikaweratiya
Building with House Nikaweratiya

10,240 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 59,700,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building in Nikaweratiya
Building in Nikaweratiya

4,200 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory for sale in giriulla
Factory for sale in giriulla

75,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Hotel for Sale in Kurunegala - Wawarawma
Hotel for Sale in Kurunegala - Wawarawma

5,400 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Land with Rice Mill in Kurunegala
Land with Rice Mill in Kurunegala

3,900 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory Land with building - Kurunegala
Factory Land with building - Kurunegala

14,974 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Building @ kurunegala
Commercial Building @ kurunegala

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Bakery Business For Sale kurunegala
Bakery Business For Sale kurunegala

300 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!