වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Restaurant For Sale - Kurunegala
Restaurant For Sale - Kurunegala

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory with House in Kurunegala
Factory with House in Kurunegala

14,144 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - ව්‍යාපාරික කොටසක් විකිණීමට - කුරුණෑගල
ව්‍යාපාරික කොටසක් විකිණීමට - කුරුණෑගල

12,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property Sale - Kurunegala
Commercial Property Sale - Kurunegala

38 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,700,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale in Kurunegala
Building for Sale in Kurunegala

2,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop for sale in Giriulla
Shop for sale in Giriulla

3,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale in Narammala
Building for Sale in Narammala

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - building for sale in Wariyapola
building for sale in Wariyapola

3,450 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,500,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - නිවසහා කඩය ඉඩම විකිණීමට-පන්නල
නිවසහා කඩය ඉඩම විකිණීමට-පන්නල

44 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property for sale in Kurunegala
Property for sale in Kurunegala

15,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,900,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property For Sale In Padeniya
Property For Sale In Padeniya

675 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop & Rice Mill near Dambadeniya
Shop & Rice Mill near Dambadeniya

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Land for sale Hettipola Town
Commercial Land for sale Hettipola Town

15,246 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,100,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Buliding for sale -Kurunegala
Commercial Buliding for sale -Kurunegala

15,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 220,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in Yanthampalawa
Building for sale in Yanthampalawa

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory premises for sale - Kurunegala
Factory premises for sale - Kurunegala

27,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building For Sale - Kurunegala
Building For Sale - Kurunegala

3,200 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 135,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale in Kurunegala
Building for Sale in Kurunegala

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - 4 SOTRY BUILDING-AMBANPOLA
4 SOTRY BUILDING-AMBANPOLA

15,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial building sale in Kurunegala
Commercial building sale in Kurunegala

4,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property for sale in Kurunegala
Property for sale in Kurunegala

40,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Hotel/Restaurant for sale in Melsiripura
Hotel/Restaurant for sale in Melsiripura

950 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory for sale in giriulla
Factory for sale in giriulla

75,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory / Workshop For sale
Factory / Workshop For sale

7,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Land with Restaurant Kurunegala
Land with Restaurant Kurunegala

29,403 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!