මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල නගරය හි ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි