වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 3L 2015
Toyota KDH Super GL 3L 2015

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,390,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET 2015
Daihatsu HIJET 2015

53,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,385,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET 2016
Daihatsu HIJET 2016

79,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah 1999
Toyota Noah 1999

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL Petrol 2014
Toyota KDH Super GL Petrol 2014

56,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Van 2014
Daihatsu Hijet Van 2014

27,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE 2006
Toyota HIACE 2006

116,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda browny 1988
Mazda browny 1988

124,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 1992
Toyota Coaster 1992

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF white 1993
Isuzu ELF white 1993

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2012
Tata Dimo Batta 2012

88,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 2001
Mazda Bongo 2001

156,753 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH 172 2003
Toyota Dolphin LH 172 2003

240,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 1990
Nissan Caravan 1990

489,522 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,685,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2013
Suzuki EVERY 2013

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,295,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 200 2007
Toyota KDH 200 2007

145,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Dimo Batta unimo lokka 2016
Dimo Batta unimo lokka 2016

6,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,040,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every 2015
Suzuki every 2015

12,880 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Truck 2012
Daihatsu Hijet Truck 2012

79,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hyundai H100 2000
Hyundai H100 2000

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hyundai H100 2000
Hyundai H100 2000

172,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2015
Toyota KDH Super GL 2015

131,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,000,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Civilian Bus 2008
Nissan Civilian Bus 2008

106,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,275,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - PIAGGIO TRUCK PLUS 2015
PIAGGIO TRUCK PLUS 2015

13,800 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 660,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ford Econovan weight 1982
Ford Econovan weight 1982

277,277 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!