දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Newly built house for rent kottawa
Rooms in Newly built house for rent kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A Comfortable Furnished Studio Type Room in Kottawa, Pannipitiya
A Comfortable Furnished Studio Type Room in Kottawa, Pannipitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Kottawa
Room for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent kottawa
Annex For Rent kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in kottawa
Rooms in kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent - Pannipitiya
Rooms for rent - Pannipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Room for a Gent - Kottawa
Upstair Room for a Gent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent Kottawa
Annex for Rent Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent Kottawa
Annex for Rent Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Mattegoda
Rooms for Rent in Mattegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House(Annex) For Rent in Maththegoda(1.5km from Kottawa)
House(Annex) For Rent in Maththegoda(1.5km from Kottawa)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in kottawa
Annex for rent in kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 33
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Kottawa
Room for Rent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kottawa
Annex for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent Close to Kottawa Town
Annex for Rent Close to Kottawa Town

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Kottawa
Annex for rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kottawa
Annex for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,500 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kottawa
Annex for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 44
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Private Room - Kottawa
Private Room - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 48
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Kottawa
Room For Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex rent - Kottawa
Upstair Annex rent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 52
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kottawa
Annex for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,500 මසකට

දින 54
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House in kottawa
House in kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!