දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Kottawa
Room For Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Kottawa
Annex for rent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Kottawa Newly built room unit
Kottawa Newly built room unit

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 24,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex rent - Kottawa
Upstair Annex rent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kottawa
Annex for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House in kottawa
House in kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kottawa
Annex for Rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Ladies only Mattegoda
Room for rent - Ladies only Mattegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Kottawa
Annex for rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Kottawa Town
Room For Rent In Kottawa Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Ladies only Kottawa
Room for rent - Ladies only Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Kottawa
Room for Rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,500 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Kottawa
Room For Rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Kottawa
Room for Rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury room with bathroom Kottawa
Luxury room with bathroom Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Kottawa
Rooms for rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Kottawa
Annex in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Rukmalgama for rent Kottawa
Room in Rukmalgama for rent Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for rent Mattegoda
House for rent Mattegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Pannipitiya
Annex For Rent In Pannipitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 44
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Rooms For Rent In Kottawa
Boarding Rooms For Rent In Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 45
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ONE BHK annex for rent Pannipitiya
ONE BHK annex for rent Pannipitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 51
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Kottawa
Annex for rent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Kottawa
Annex in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!