දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

32.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Kottawa
Land For Sale In Kottawa

10.64 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land || in Kottawa
Land || in Kottawa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa new
Land For Sale Kottawa new

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Kottawa
NSB || Land in Kottawa

46.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - My Land in Kottawa
My Land in Kottawa

6.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 398,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Best land in Kottawa
Best land in Kottawa

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 445,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

32.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kottawa
Land for sale in kottawa

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda 39.1p Land Plots
Mattegoda 39.1p Land Plots

39.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kottawa
Land in Kottawa

10.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 40 Perch Land for sale in Polgasowita
40 Perch Land for sale in Polgasowita

40.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 22,385,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable land for sale Kottawa
Valuable land for sale Kottawa

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land for Sale in Kottawa
Valuable Land for Sale in Kottawa

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 860,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

12.26 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda Land sale MCP637
Mattegoda Land sale MCP637

130.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 995,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Kottawa
Land For Sale - Kottawa

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Real Land | Mattegoda
Real Land | Mattegoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa 296 piliyandala lot 4 land
Kottawa 296 piliyandala lot 4 land

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in mattegoda
Land for sale in mattegoda

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 530,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa Mattegoda Land for sale
Kottawa Mattegoda Land for sale

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 455,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kottawa
Land For Sale in Kottawa

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 22.2p Flat Land For Sale Talagala
22.2p Flat Land For Sale Talagala

22.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 152,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale makumbura kottawa
Land For Sale makumbura kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,025,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Makumbura Kottawa Land for Sale
Makumbura Kottawa Land for Sale

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!