දැන්විම් 104 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 20 PERCH KOTTAWA MAKUMBURA H/L RD
20 PERCH KOTTAWA MAKUMBURA H/L RD

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa
Land For Sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කොළඹ - 10P | Land For Sale Talagala
10P | Land For Sale Talagala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 138,000 පර්ච් එකකට

පැය 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

15.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,080,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale @ Kottawa
Land For Sale @ Kottawa

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

පැය 11
ඉඩම්-කොළඹ - Best land in Kottawa
Best land in Kottawa

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land | Kottawa For Sale Lot 7
Land | Kottawa For Sale Lot 7

8.85 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 760,000 පර්ච් එකකට

පැය 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Kottawa For Sale Lot 6
Land | Kottawa For Sale Lot 6

10.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 780,000 පර්ච් එකකට

පැය 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Kottawa For Sale Lot 5
Land | Kottawa For Sale Lot 5

10.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 795,000 පර්ච් එකකට

පැය 13
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa 255 rd land
Kottawa 255 rd land

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda | Land Sale MCP637
Mattegoda | Land Sale MCP637

130.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 995,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

7.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 153P Land For Sale In Kottawa Town
153P Land For Sale In Kottawa Town

153.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 275,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

51.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kottawa
Land For Sale in Kottawa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - LAND IN KOTTAWA - SIDDAMULLA
LAND IN KOTTAWA - SIDDAMULLA

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa 280 horana road / lot 4
Kottawa 280 horana road / lot 4

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 440,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kottawa 255 road / lot 2
Land in Kottawa 255 road / lot 2

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 510,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kottawa
Land for Sale Kottawa

10.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land in Palanwaththa-Kottawa
Valuable Land in Palanwaththa-Kottawa

63.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 510,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 440,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa; Rukmalgama
Land for sale in Kottawa; Rukmalgama

14.07 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kottawa
Land for sale in kottawa

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale kottawa
Land for sale kottawa

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!