දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale at Kottawa
Land for Sale at Kottawa

66.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

8.65 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kottawa Town
Land For Sale in Kottawa Town

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 840,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Kottawa
Land for Sale - Kottawa

19.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,575,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Kottawa
Land for Sale - Kottawa

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Kottawa
Land for sale - Kottawa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House for sale at Pannipitiya
Land with House for sale at Pannipitiya

38.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Kottawa
Land for Sale - Kottawa

87.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 52,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa
Land For Sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Pannipitiya
Land for sale in Pannipitiya

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Rukmalgama, Kottawa
Land for sale - Rukmalgama, Kottawa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - High Residential Land in Kottawa
High Residential Land in Kottawa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda Land for sale 8 perches - kottawa
Mattegoda Land for sale 8 perches - kottawa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - RESIDENTIAL LAND FOR SALE KOTTAWA
RESIDENTIAL LAND FOR SALE KOTTAWA

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kottawa , Makumbura
Land For Sale in Kottawa , Makumbura

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Kottawa
NSB || Land in Kottawa

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Kottawa
Land For Sale - Kottawa

130.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Kottawa
NSB || Land in Kottawa

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa
Land For Sale Kottawa

16.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Kottawa
NSB || Land in Kottawa

45.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 33,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa Land for Sale | MCP P602
Kottawa Land for Sale | MCP P602

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Pannipitiya Land for Sale | MCP P626
Pannipitiya Land for Sale | MCP P626

65.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,950,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda Land for Sale | MCP P637
Mattegoda Land for Sale | MCP P637

130.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 998,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Gorakapitiya
Land for Sale Gorakapitiya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!