දැන්විම් 110 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kottawa
Land For Sale in Kottawa

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Mattegoda
Land for sale in Mattegoda

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

9.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 895,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa
Land For Sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale @ Kottawa
Land For Sale @ Kottawa

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kottawa - Bogahawila Rd
Land in Kottawa - Bogahawila Rd

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kotte
Land for sale in kotte

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,275,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Kottawa Rukmalgama
Land For Sale In Kottawa Rukmalgama

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 670,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - NSB Land in Kottawa
NSB Land in Kottawa

46.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale @ Rukmalgama Temple Road
Land for sale @ Rukmalgama Temple Road

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial property facing to main Rd
Commercial property facing to main Rd

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 20 Perches Land Kottawa - Siddamulla
20 Perches Land Kottawa - Siddamulla

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kottawa / Malapalla - Rukmale Rd
Land in Kottawa / Malapalla - Rukmale Rd

10.07 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN KOTTAWA
LAND FOR SALE IN KOTTAWA

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Real Land | Mattegoda Plot 16
Real Land | Mattegoda Plot 16

6.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,958,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Kottawa
Land For Sale In Kottawa

36.15 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Kottawa
NSB || Land in Kottawa

46.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 770,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Kottawa
Land For Sale - Kottawa

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 330,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda | Land MCP P637
Mattegoda | Land MCP P637

130.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 996,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 815,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda 39p Land for sale.(4 Blocks)
Mattegoda 39p Land for sale.(4 Blocks)

39.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - 10P land in Meegoda, Homagama
10P land in Meegoda, Homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - land for sale Mathegoda
land for sale Mathegoda

8.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa | Land Sale MCP602
Kottawa | Land Sale MCP602

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!