වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Kitchen Helper - Kottawa
Kitchen Helper - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pastry Helpers - Kottawa
Pastry Helpers - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Hair Cutter (Male /Female) - Kottawa

CC Sallon kottawa

රු 30,000 - 60,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Trainee - Kottawa
Management Trainee - Kottawa

ISURU RECRUITMENT

රු 10,000 - 15,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Nursing Assistance - Kottawa

Matthegoda Clinic & Pharmacy

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Riders (Part Time) - Kottawa
Riders (Part Time) - Kottawa

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Members - Kottawa
Crew Members - Kottawa

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cooks - Kottawa
Cooks - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Stewards - Kottawa
Stewards - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Kottawa
Data Entry Operators - Kottawa

Advertising Firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Communication Operator - Kottawa
Communication Operator - Kottawa

Communication

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Assistant - Kottawa
Delivery Assistant - Kottawa

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
Accounts Assistant - Kottawa

Advertising firm located in Kottawa

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Kottawa
Cashier - Kottawa

ROYAL TOWN

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
Pharmacist - Kottawa

Dewsuwa pharmacy

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Design - Kottawa
Graphic Design - Kottawa

TNES Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Kottawa
Delivery Rider - Kottawa

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Kottawa
Crew Member - Kottawa

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
Tele Coordinators (Female) - Kottawa

Royal Credit Recoveries (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Site Supervisor - Kottawa
Site Supervisor - Kottawa

CHAMATH CONSTRUCTION

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 49
Sales girls & boys - Kottawa

granthaloka book shop - kottawa

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 50
Sales Executives - Kottawa

Hms jobs

රු 10,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 50
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - CCTV Technician - Kottawa
CCTV Technician - Kottawa

Innovative Technologies

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 53
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - අලෙවි විධායක - කොට්ටාව
අලෙවි විධායක - කොට්ටාව

Solar Mart

රු 25,000 - 50,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 222

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!