වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Sales Executive - Kottawa

Chathura Enterprises

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Branch Manager- Kottawa
Branch Manager- Kottawa

Ruvisia (PVT) Ltd

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Sales Executive - Kottawa

Chathura Enterprises

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - HR Training (male / female) -Kottawa
HR Training (male / female) -Kottawa

Goldenway Consultancy

රු 7,500 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training manager- kottawa
Training manager- kottawa

Ruvisia (PVT) Ltd

රු 82,000 - 120,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Freelance Video Editors - Kottawa
Freelance Video Editors - Kottawa

Volleg

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Receptionist - Kottawa

Global HR Solutions (Pvt) ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - අලේවී ප්‍රවර්දන නිලදාරී - කොට්ටාව
අලේවී ප්‍රවර්දන නිලදාරී - කොට්ටාව

Auto Squad Trading (Pvt) Ltd

රු 22,500 - 27,500

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Office Assistant - Kottawa

Kottawa lanka Filling Station

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representatives - Kottawa
Sales Representatives - Kottawa

Liams Tuk Tuk Travels (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
Stores In-Charge - Kottawa

EASTMAN SUPPLIERS

රු 18,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Kottawa
Crew Member - Kottawa

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Restaurant Chef - Kottawa
Restaurant Chef - Kottawa

The Rice Bar - Take Away & Restaurant

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
Barber - Kottawa

Owner

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Admin Executive (Female) - Kottawa
Admin Executive (Female) - Kottawa

Ozone IT Consulting Pvt Ltd.

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor - Kottawa
Supervisor - Kottawa

Dmi management training center

රු 60,000 - 80,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee GPS Tracking Technician
Trainee GPS Tracking Technician

Track My Car

රු 25,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Clerk - Kottawa
Computer Clerk - Kottawa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - English Teacher - Kottawa
English Teacher - Kottawa

Champs Institute

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
අලවි විදායකවරු - පන්නිපිටිය

lucky trading (pvt)ltd company

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
Housemaid - Kottawa

Dilan

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 47
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Kottawa
Data Entry Operator - Kottawa

isuru recruitment

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 47
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistants - Kottawa
Office Assistants - Kottawa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!