වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Accountant - Rajagiriya
Assistant Accountant - Rajagiriya

PICO Engineering Services (pvt) ltd

රු 40,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Part Time
Delivery Rider - Part Time

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Kottawa
Delivery Rider - Kottawa

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - 10 Wheel Drivers - Kottawa
10 Wheel Drivers - Kottawa

Sithumina Group

රු 50,000 - 60,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Field Executives - Kottawa
Field Executives - Kottawa

R. C. R. (PVT) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Care Executive - Kottawa
Customer Care Executive - Kottawa

R. C. R. (PVT) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Gym instructor - Kottawa

Lanka Fitness Center

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Kottawa
Sales Assistant - Kottawa

Miracala Computer Solictions

රු 10,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Manager - Kottawa
Trainee Manager - Kottawa

Asia Group pvt Ltd

රු 25,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-කොට්ටාව
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-කොට්ටාව

SSM Pvt Ltd

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Supervisor - Kottawa

Inwin

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - බර / සැහැල්ලූ රියදුරන් - කොළඹ
බර / සැහැල්ලූ රියදුරන් - කොළඹ

Comapany

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Autocad Draughtsman - Kottawa
Autocad Draughtsman - Kottawa

Blue Water Systems International (PVT) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Accountant Clerk - Kottawa

Virtue vision digital printing

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Grapgic Designing - Kottawa

Virtue vision digital printing

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Kottawa
Accounts Assistant - Kottawa

TNR Holidngs (Pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Supervisor - Kottawa
Assistant Supervisor - Kottawa

Superior Auto Service Center (Pvt) Ltd.

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
Driver (Pickme & Uber) - Kottawa

Private

රු 40,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Coordinator - Kottawa
Office Coordinator - Kottawa

LDM Technologies (Pvt) Ltd.

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාන්තා කෝකිවරියන් - කොට්ටාව
කාන්තා කෝකිවරියන් - කොට්ටාව

CUISINE AND RESTAURANT

රු 40,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Trainee - Kottawa
Management Trainee - Kottawa

Ruvisia pvt ltd

රු 68,500 - 173,850

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier / Sales Girl& Boys - Kottawa
Cashier / Sales Girl& Boys - Kottawa

beyond INFINITY clothing Store Nugegoda

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Rep cum Cash Collector - Kottawa
Sales Rep cum Cash Collector - Kottawa

Smart Life Holding

රු 0 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
Marketing Executive - Kottawa

EASTMAN SUPPLIERS

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
රියදුරු ඇබෑර්තු -කොට්ටාව

Louvre College

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!