දැන්විම් 107 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale kottawa
House for Sale kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - house for sale in Kottwa
house for sale in Kottwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - 5BED ROOM MODERN HOUSE, KOTTAWA
5BED ROOM MODERN HOUSE, KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - B/N 03 STORY HOUSE & 11.5 P KOTTAWA
B/N 03 STORY HOUSE & 11.5 P KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House @ Kottawa / Horahena
House @ Kottawa / Horahena

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 10.5 P KOTTAWA
02 STORY HOUSE & 10.5 P KOTTAWA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - SEMI LUXURY HOUSE IN KOTTAWA
SEMI LUXURY HOUSE IN KOTTAWA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kottawa
House for sale in kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale at Kottawa
Brand New House for Sale at Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Two-story house in kottawa
Two-story house in kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - NEW HOUSE FOR SALE MATTEGODA
NEW HOUSE FOR SALE MATTEGODA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale in Kottawa
Brand New House For Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - B/New House For Sale in Kottawa
B/New House For Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - A brand-new house in kottawa
A brand-new house in kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Brand New House In Polgasowita
Brand New House In Polgasowita

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,800,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - 3 BR F Type house Sale in Mattegoda
3 BR F Type house Sale in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!