දැන්විම් 127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Modern House For Sale Mattegoda
Modern House For Sale Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kottawa
House for sale - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

පැය 15
නිවාස-කොළඹ - 2 story brand new house for sale-Kottawa
2 story brand new house for sale-Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in Kottawa
A luxury house in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Beauty House Kottawa
Beauty House Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 5,970,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Pelenwatta - House for sale HH574
Pelenwatta - House for sale HH574

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House for sale at Kottawa
Two Storied House for sale at Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,200,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Kotttawa
Brand New House for Sale in Kotttawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,600,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Two storied house for sale Kottawa
Two storied house for sale Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Mattegoda
Brand new house for sale in Mattegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA
02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House With Land For Sale In Kottawa
House With Land For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Rukmalgama
Luxury house for sale in Rukmalgama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale - Kottawa
Brand new house for sale - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kottawa
House for sale in kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - B/N 03 STORY HOUSE & 11.5 P KOTTAWA
B/N 03 STORY HOUSE & 11.5 P KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for sale in - kottawa
House for sale in - kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,999,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House For Sale at Kottawa
House For Sale at Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,700,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 10.5 P KOTTAWA
02 STORY HOUSE & 10.5 P KOTTAWA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Upstair house in kottawa
Upstair house in kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Mattegoda NHS (C Type)
House for sale in Mattegoda NHS (C Type)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!