මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

කොලොන්නාව හිදී සුරතල් සතුන් සහ වෙනත් සතුන් විකිණීමට

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි