දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Badminton Shoes
Badminton Shoes

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,800

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - New Treadmill
New Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 100,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Obitrack
Obitrack

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Squash Protective glass
Squash Protective glass

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Brand new Squash Rackets
Brand new Squash Rackets

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - GYM EQUIPMENT - LONG PULL
GYM EQUIPMENT - LONG PULL

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 90,000

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - GYM EQUIPMENT - TWISTER / ROMAN CHAIR
GYM EQUIPMENT - TWISTER / ROMAN CHAIR

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - GYM EQUIPMENT - CABLE CROSS OVER
GYM EQUIPMENT - CABLE CROSS OVER

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 240,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - GYM EQUIPMENT - CARDIO BICYCLE
GYM EQUIPMENT - CARDIO BICYCLE

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket full set
Cricket full set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Nike kyrie
Nike kyrie

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Home Gym Set For Sale
Home Gym Set For Sale

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 115,000

දින 33
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - AVI football boot
AVI football boot

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 33
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Complete gym items
Complete gym items

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500,000

දින 36
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Li ning badminton
Li ning badminton

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - GYM EQUIPMENT - STEPPER
GYM EQUIPMENT - STEPPER

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - GYM EQUIPMENT - Chest/ bicep CURL
GYM EQUIPMENT - Chest/ bicep CURL

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 90,000

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Asics Ladies Running Shoes
Asics Ladies Running Shoes

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - GYM EQUIPMENT - TOTAL HIP
GYM EQUIPMENT - TOTAL HIP

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 95,000

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - CHEST PRESS - GYM EQUIPMENT
CHEST PRESS - GYM EQUIPMENT

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 140,000

දින 46
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - FB 150 Upright Bike
FB 150 Upright Bike

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 19,990

දින 47
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Upright Bike. FB-150
Upright Bike. FB-150

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 19,900

දින 47
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gosen Batminton racket
Gosen Batminton racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 48
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Tennis racquet
Tennis racquet

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 48

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!