වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Administration - Female
Office Administration - Female

ShaTech Zone

රු 20,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Beauticians - Makola
Beauticians - Makola

SALON A9 ( PVT) LMD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Officer - Kiribathgoda
Marketing Officer - Kiribathgoda

Sathuta Industry

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Account Assistant - Kiribathgoda
Account Assistant - Kiribathgoda

Sathuta Industry

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Customer Service Officer - Kiribathgoda
Customer Service Officer - Kiribathgoda

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Kiribathgoda
Sales Executive - Kiribathgoda

United professional agencies pvt ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Multi Duty Clerk - Kiribathgoda

RC Clothing.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Customer Care Executive - Kiribathgoda
Customer Care Executive - Kiribathgoda

Jewellary Lanka

රු 10,000 - 15,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Room Attendant Waiter - Island Wide
Room Attendant Waiter - Island Wide

Hotel

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Steward - Kiribathgoda
Steward - Kiribathgoda

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Kiribathgoda
Graphic Designer - Kiribathgoda

Extreme Vision (Pvt)Ltd

රු 30,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - பொதியிடல் வேலைவாய்ப்பு. - கிரிபத்கொட
பொதியிடல் வேலைவாய்ப்பு. - கிரிபத்கொட

company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ලේබල් අංශ සේවක/සේවිකාවන් - කිරිබත්ගොඩ
ලේබල් අංශ සේවක/සේවිකාවන් - කිරිබත්ගොඩ

Jmj pvt ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Shift Managers - Kiribathgoda
Shift Managers - Kiribathgoda

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Clerk - Kiribathgoda
Clerk - Kiribathgoda

domestic express

රු 18,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Production Packing - Kiribathgoda
Production Packing - Kiribathgoda

Recruitment unit

රු 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - பொதியிடல் வேலைவாய்ப்பு - கிரிபத்கொட
பொதியிடல் வேலைவாய்ப்பு - கிரிபத்கொட

company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Beauty Adviser – Female
Beauty Adviser – Female

us cosmo lanka ( pvt ) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Technician - Kiribathgoda
Computer Technician - Kiribathgoda

waydetect holdings(pvt)ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Trainee Auditors - Kiribathgoda
Trainee Auditors - Kiribathgoda

Hotel Clarion

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Kiribathgoda
Marketing Executive - Kiribathgoda

Car Avenue (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Development Ex - Peliyagoda
Business Development Ex - Peliyagoda

The Headmasters Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Area Sales Manager - Peliyagoda
Area Sales Manager - Peliyagoda

The Headmasters Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වෙළඳ සහායක - කිරිබත්ගොඩ
වෙළඳ සහායක - කිරිබත්ගොඩ

ODEL PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Ice Cream Packing Helper- Kiribathgoda
Ice Cream Packing Helper- Kiribathgoda

company

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Helper - Kiribathgoda

Private Poster

රු 0 - 47,900

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!