වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - A/C Technician - Makola
A/C Technician - Makola

Singer Service Ref Air Electrical

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වෙළෙඳ සහායක සහායිකා - කිරිබත්ගොඩ
වෙළෙඳ සහායක සහායිකා - කිරිබත්ගොඩ

ASG CERAMIC

රු 25,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Members - Kiribathgoda
Crew Members - Kiribathgoda

Burger King Sri Lanka

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Clerks - Makola
Clerks - Makola

Mahesh Motors Pvt Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider-Kiribathgoda
Delivery Rider-Kiribathgoda

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Members - Kiribathgoda
Crew Members - Kiribathgoda

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Account Assistant - Kiribathgoda
Account Assistant - Kiribathgoda

Sathuta Industry PVT Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Sales Representative - Kiribathgoda

Cell globe pvt Ltd

රු 50,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Accounts Clerk - Kiribathgoda

RC Clothing

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Messenger - Kiribathgoda
Messenger - Kiribathgoda

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Assistant Accountant - Kiribathgoda

Textile Industries

රු 20,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Accounts Assistant - Kiribathgoda
Accounts Assistant - Kiribathgoda

DPS GROUP OF SBUS

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Hairdresser Beautician - Kiribathgoda
Hairdresser Beautician - Kiribathgoda

salon reluxe #kiribathgoda

රු 25,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative - Kiribathgoda
Sales Representative - Kiribathgoda

Private Poster

රු 90,000 - 120,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistant - Kiribathgoda
Sales Assistant - Kiribathgoda

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Graphics Designer - Kiribathgoda

Graphic Designer kiribathgoda

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක - කිරිබත්ගොඩ
සුපරීක්ෂක - කිරිබත්ගොඩ

granton international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Kiribathgoda
Crew Member - Kiribathgoda

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Kiribathgoda
Marketing Executive - Kiribathgoda

Real Engineers

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
Driver - Kiribathgoda

Ogaki & Company

රු 25,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Developer - Kiribathgoda
Web Developer - Kiribathgoda

Sky Digital (Pvt) Ltd.

රු 25,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Trainee Personal Secretary -Kiribathgoda
Trainee Personal Secretary -Kiribathgoda

Senith Logistics

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designers - Kiribathgoda
Graphic Designers - Kiribathgoda

CREATORA PVT LTD, Digital Design Agency

රු 16,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Training Executive - Kiribathgoda
Training Executive - Kiribathgoda

Optimo international

රු 30,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Kiribathgoda
Sales Executive - Kiribathgoda

Hyva International (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!