දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kiribathgoda
House for sale - Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 7BR House 16.80P For Sale Kiribathgoda
7BR House 16.80P For Sale Kiribathgoda

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 70,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kiribathgoda
House For Sale In Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Kiribathgoda hospital road.
Kiribathgoda hospital road.

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Wattala
House for sale - Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Makola - House for Sale
Makola - House for Sale

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 21,400,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kiribathgoda
House for sale - Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Makola, Kiribathgoda
House for sale in Makola, Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House for Sale
Brand New House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale-Makola
Luxury House for Sale-Makola

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - නිවසක් විකිණීමට ඇත - කිරිබත්ගොඩ
නිවසක් විකිණීමට ඇත - කිරිබත්ගොඩ

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 1,450,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,200,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - House for sale-Kiribathgoda
House for sale-Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,200,000

දින 17
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN Kiribathgoda
HOUSE FOR SALE IN Kiribathgoda

කාමර: 7, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 21
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kiribathgoda
House for sale Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,200,000

දින 21
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Kiribathgoda
House For Sale - Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 24
නිවාස-ගම්පහ - 2BR House for Sale in Kiribathgoda
2BR House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 25
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House - Kiribathgoda
Luxury House - Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 29
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kiribathgoda
House for sale in Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 29
නිවාස-ගම්පහ - Boarding House for Sale in Kelaniya
Boarding House for Sale in Kelaniya

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 29
නිවාස-ගම්පහ - 4BR House For Sale in Kiribathgoda
4BR House For Sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 31
නිවාස-ගම්පහ - Two story house for sale-Kiribathgoda
Two story house for sale-Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!