දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Kelaniya
Room for rent - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent Kelaniya
Annex for Rent Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ANNEX FOR RENT IN KELANIYA
ANNEX FOR RENT IN KELANIYA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Anex for Rent Kelaniya
Anex for Rent Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex fully tiled with furniture in kelaniya
Annex fully tiled with furniture in kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - UP STAIR ANNEX FOR RENT IN KELANIYA
UP STAIR ANNEX FOR RENT IN KELANIYA

කාමර: 1, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Dalugama Kalaniya
Rooms for rent in Dalugama Kalaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 5

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Kelaniya
Room for rent - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in - Kelaniya
Room for rent in - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Part of A House for Rent - Kelaniya
Part of A House for Rent - Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Kelaniya
Room for rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Girls in Kelaniya
Rooms for Girls in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent - Kelaniya
Rooms for rent - Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 32
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in Peliyagoda
Rooms for Rent in Peliyagoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Kelaniya
Room for Rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 44
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - නිවසක් කුලියට දීමට - පෙතියාගොඩ
නිවසක් කුලියට දීමට - පෙතියාගොඩ

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in Kelaniya
Rooms for Rent in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Small Annex for Rent in Kelaniya
Small Annex for Rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 51
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in Kelaniya
Rooms for Rent in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 54
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annexes for rent - Kelaniya
Annexes for rent - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 54
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Accommodation For Girls - Kelaniya
Accommodation For Girls - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!