දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Accommodation For Girls - Kelaniya
Accommodation For Girls - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex - Kelaniya Waragoda
Annex - Kelaniya Waragoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex/Rooms for rent in Kelaniya
Annex/Rooms for rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,500 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Kelaniya
Room for rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Gonawala, Kelaniya
Room for Rent in Gonawala, Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Kelaniya
Room for rent in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent (Girls) in Kelaniya
Rooms for rent (Girls) in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent near Kelaniya university
Room for rent near Kelaniya university

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex to rent in Kelaniya
Annex to rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Monthly Rent in Kelaniya
Room for Monthly Rent in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,500 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in kelaniya
Room for rent in kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent with furniture in Kelaniya
Room for rent with furniture in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - One room for rent in
One room for rent in

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 33
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rental kelaniya
Annex for rental kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent ( Boys /Girls ),Kelaniya
Rooms for rent ( Boys /Girls ),Kelaniya

කාමර: 6, නානකාමර: 4

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 37
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Luxuary Apparrment For Rent - Kelaniya
Luxuary Apparrment For Rent - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for boys in Kalaniya
Rooms for boys in Kalaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room with all facilities - Kelaniya
Room with all facilities - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 43
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstairs for rent : Kelaniya
Upstairs for rent : Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 48
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Kelaniya
Room for rent - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 53
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kelaniya
Annex for rent in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 54
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - A Room for Rent in Kiribathgoda
A Room for Rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!