දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstairs annex to rent kelaniya
Upstairs annex to rent kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 4

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent kelaniya
Annex for rent kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 45,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent Kelaniya
Room for rent Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent near Kelaniya University
Annex for rent near Kelaniya University

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent near to Kelaniya Temple
Annex for rent near to Kelaniya Temple

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Family Annex for rent in Kelaniya
Family Annex for rent in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Kelaniya
Rooms for rent in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent In Kelaniya
Room for Rent In Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent in Kelaniya
Annex for Rent in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in kelaniya
Room for rent in kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent - Kelaniya
Rooms for rent - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Hostel Facility for Girls Kelaniya
Hostel Facility for Girls Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 5

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Spacious Annex- Waragoda Road
Spacious Annex- Waragoda Road

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annexes For Rent ,Pilapitiya
Annexes For Rent ,Pilapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,500 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for borders in Kelaniya
Rooms for borders in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent Kelaniya
Room for Rent Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent-Kelaniya wanawasala
Annex for rent-Kelaniya wanawasala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ANNEX FOR RENT - KELANIYA
ANNEX FOR RENT - KELANIYA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Kelaniya.
Rooms for rent in Kelaniya.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - House/Business Premises for Rent
House/Business Premises for Rent

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 55
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent ( Boys & Girls ) Kelaniya
Rooms for rent ( Boys & Girls ) Kelaniya

කාමර: 10+, නානකාමර: 4

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 55
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - උඩුමහල කුලියට දීමට තිබේ.කැලණිය
උඩුමහල කුලියට දීමට තිබේ.කැලණිය

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!