දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Paliyagoda
Land For Sale In Paliyagoda

7.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kelaniya Wedamulla
Land for sale Kelaniya Wedamulla

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Kiribathgoda Land
Kiribathgoda Land

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

පැය 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kelaniya
Land for Sale in Kelaniya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

පැය 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya
Land in Kelaniya

93.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale
Land for sale

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in kelaniya
Land for sale in kelaniya

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

77.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,750,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - 5 Acres land in Kelaniya
5 Acres land in Kelaniya

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kelaniya
Land For Sale In Kelaniya

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Kelaniya waragoda
Land For Sale Kelaniya waragoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Faced to main kandy road Kelaniya
Land Faced to main kandy road Kelaniya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - 40 Perches Land and a House In Kelaniya
40 Perches Land and a House In Kelaniya

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Gampaha
Land For Sale Gampaha

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - LANDS FOR SALE IN KELANIYA
LANDS FOR SALE IN KELANIYA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE KELANIYA
LAND FOR SALE KELANIYA

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in kelaniya
Land for Sale in kelaniya

775.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Wanawasala
Land for sale Wanawasala

26.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 26,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house kelaniya Gonawala
Land with house kelaniya Gonawala

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land at Samarasinghe place kelaniya
Land at Samarasinghe place kelaniya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - LANDS FOR SALE IN KELANIYA
LANDS FOR SALE IN KELANIYA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,820,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kelaniya
Land for Sale in Kelaniya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 330,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale-Kelaniya
Land for sale-Kelaniya

9.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kelaniya
Land For Sale In Kelaniya

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

7.31 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!