දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

7.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kelaniya Wedamulla
Land for sale Kelaniya Wedamulla

14.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kelaniya Wedamulla
Land for sale Kelaniya Wedamulla

18.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - 16 Perch Land in Biyagama
16 Perch Land in Biyagama

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in kelaniya
Land for sale in kelaniya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kelaniya
Land for Sale in Kelaniya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 330,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - 94 Perch Land in Biyagama Heiyntuduwa
94 Perch Land in Biyagama Heiyntuduwa

94.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Kelaniya
Land For Sale in Kelaniya

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kelaniya
Land For Sale In Kelaniya

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in kelaniya
Land for sale in kelaniya

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kelaniya
Land for sale Kelaniya

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - 64 P BARE LAND SALE AT KELANIYA
64 P BARE LAND SALE AT KELANIYA

64.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya (12 p)
Land in Kelaniya (12 p)

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 640,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya
Land in Kelaniya

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with 2 Houses Wanawasala
Land with 2 Houses Wanawasala

26.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 26,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House at Kelaniya Waragoda
Land with House at Kelaniya Waragoda

30.52 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 890,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kelaniya
Land for Sale in Kelaniya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

7.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale at Wanawasala, Kelaniya
Land For Sale at Wanawasala, Kelaniya

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,660,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KELANIYA
LAND FOR SALE IN KELANIYA

28.4 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-ගම්පහ - Last Prime Block for Sale Kelania
Last Prime Block for Sale Kelania

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 420,000 පර්ච් එකකට

දින 24
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Dalugama, Kelaniya
Land for Sale in Dalugama, Kelaniya

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 24
ඉඩම්-ගම්පහ - පැලියගොඩ ඉඩමක් විකිණීමට
පැලියගොඩ ඉඩමක් විකිණීමට

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 80,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kelaniya
Land for sale Kelaniya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

32.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!