වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Technician - Kelaniya
Technician - Kelaniya

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Customer Care Agent - Welisara

Siyana Welisara

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Container Helper - Kelaniya
Container Helper - Kelaniya

Asion transport

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කර්මාන්තශාලා සේවක - කැළණිය
කර්මාන්තශාලා සේවක - කැළණිය

Vandy Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executives (Fixed Deposits)
Marketing Executives (Fixed Deposits)

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Light Vehicle Driver - Kelaniya
Light Vehicle Driver - Kelaniya

dl ompany

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistants - Kelaniya
Sales Assistants - Kelaniya

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - රියදුරු මහතුන්
රියදුරු මහතුන්

dl ompany

රු 30,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Clerk - Kelaniya
Office Clerk - Kelaniya

PREMIER PEARL (PVT) LTD

රු 15,000 - 22,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කැළණිය
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කැළණිය

Day Light (pvt)Ltd

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Data Entry Operator Cum Assist- Kelaniya

Elancer International

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Account Assistant - Kelaniya

KRS Advertising Services (PVT) LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Sales Representative - Kelaniya

JAYAWARDENA ENTERPRISES PVT.LTD.

රු 45,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
Accounts Clerk Cum Cashier - Kelaniya

Mint Auto City

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Quality Assurance Executive - Kelaniya
Quality Assurance Executive - Kelaniya

Private poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Helpers - Kelaniya
Helpers - Kelaniya

Private poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Kelaniya
Marketing Executive - Kelaniya

ceylinco general insurance ltd

රු 15,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
Field Officer - Kelaniya

NEXUS VENTURES INTERNATIONAL (PVT) LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Store Clerk - Kelaniya
Store Clerk - Kelaniya

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කාර්යාල කාර්ය සහායක - කැලණිය
කාර්යාල කාර්ය සහායක - කැලණිය

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Heavy Vehicle Driver - Kelaniya
Heavy Vehicle Driver - Kelaniya

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Cum Marketing Executive - Keleniya
Sales Cum Marketing Executive - Keleniya

INFINITY IT SOLUTIONS (PVT) LTD

රු 40,000 - 70,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කාර්යාල කාර්යය සහයක - කැලණිය
කාර්යාල කාර්යය සහයක - කැලණිය

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Recruitment Officer - Kelaniya
Recruitment Officer - Kelaniya

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Factory Helper - Kelaniya
Factory Helper - Kelaniya

Expack Corrugated Cartons (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!