වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant Engineer - Sales
Assistant Engineer - Sales

Matrix (pvt) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Asst. Product Manager - Welding-Kelaniya
Asst. Product Manager - Welding-Kelaniya

Matrix (pvt) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Asst. Product Manager - Welding-Kelaniya
Asst. Product Manager - Welding-Kelaniya

Matrix (pvt) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant Engineer - Sales
Assistant Engineer - Sales

Matrix (pvt) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Colombo Area
Crew Member - Colombo Area

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Account Assistant (Female) - Kelaniya
Account Assistant (Female) - Kelaniya

FOCUSS INTERNATIONAL

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Kitchen Helper - All Island
Kitchen Helper - All Island

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - JCB Helpers - Kelaniya
JCB Helpers - Kelaniya

Sithumina Group

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Clerk (Female) - Kelaniya
Clerk (Female) - Kelaniya

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Colombo Area
Crew Member - Colombo Area

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Pastry Chef - All Island
Pastry Chef - All Island

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වරාය පුද්ගලික අංශ කම්කරු - කැලණිය
වරාය පුද්ගලික අංශ කම්කරු - කැලණිය

SSM ( pvt ) Ltd

රු 40,000 - 48,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
කාර්යාල සහයක - Kelaniya

Nimthara Printers

රු 20,000 - 24,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Kelaniya
Marketing Executive - Kelaniya

Ranre International Pvt Ltd

රු 35,000 - 100,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Area Sales Executive - Island Wide
Area Sales Executive - Island Wide

Liv Nature Creations (Pvt) Ltd.

රු 15,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - kitchen Helper-Hotel Kelaniya
kitchen Helper-Hotel Kelaniya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executives - Fixed Deposits
Marketing Executives - Fixed Deposits

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Office Clerk - Kelaniya

NEXUS VENTURES INTERNATIONAL (PVT) LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Quality Assurance Executive - Kelaniya
Quality Assurance Executive - Kelaniya

Kleiderfort Pvt Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Account Assistant - Kelaniya

KRS Advertising Services (PVT) LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Kelaniya
Driver - Kelaniya

Star Agencies Lanka (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Personal Secretary - Kelaniya

Gold Star Enterprises

රු 40,000 - 55,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - A/C Technician - Kelaniya
A/C Technician - Kelaniya

Goodman Air Conditioning (PVT) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive- Kelaniya
Marketing Executive- Kelaniya

Admoo Digital Marketing (Pvt) Ltd.

රු 25,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Clerk (Female) - Kelaniya
Office Clerk (Female) - Kelaniya

Quick Auto Cleaning (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ෆිනිෂින් වහලය සඳහා බාස්වරු - කැලණිය
ෆිනිෂින් වහලය සඳහා බාස්වරු - කැලණිය

Siyana Welisara-සියන වැලිසර

රු 70,000 - 75,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executives - Kelaniya
Marketing Executives - Kelaniya

Neolith Technologies

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!