වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Senior IT Support Service Technician
Senior IT Support Service Technician

INFINITY IT SOLUTIONS PVT LTD

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Content Writer - Kelaniya
Web Content Writer - Kelaniya

Admoo Digital Marketing (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - කැලණිය
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - කැලණිය

SSM Pvt Ltd

රු 45,000 - 48,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Area Sales Executive - Kelaniya
Area Sales Executive - Kelaniya

Liv Nature Creations (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Manager - Keleniya
Marketing Manager - Keleniya

SMS Enterprises

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Executive Showroom Manager - Peliyagoda
Executive Showroom Manager - Peliyagoda

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Merchandiser - Biyagama

Yash Hat Lanka / S.W. Shek

රු 40,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Electrician - Biyagama

Yash Hat Lanka / S.W. Shek

රු 30,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කැලණිය කාර්යාලයට ලිපිකාරිනියන් -
කැලණිය කාර්යාලයට ලිපිකාරිනියන් -

S S I M Company

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - මෙහෙයුම් නියෝජිත සහයක - පැලියගොඩ
මෙහෙයුම් නියෝජිත සහයක - පැලියගොඩ

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කෝකි වරුන් - මීගමුව
කෝකි වරුන් - මීගමුව

Lay Low Negombo

රු 20,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ගුවන්තොටුපල |පුද්|ඇසුරුම් කාර්ගෝ අංශයට කම්කරුවන්-කැලණිය
ගුවන්තොටුපල |පුද්|ඇසුරුම් කාර්ගෝ අංශයට කම්කරුවන්-කැලණිය

S M C Holdings

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කොළඹ වරාය|පුද්| අංශයට විදුලි කාර්මික - කැළණිය
කොළඹ වරාය|පුද්| අංශයට විදුලි කාර්මික - කැළණිය

S M C Holdings

රු 48,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කැළණිය
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කැළණිය

daylight (pvt) ltd

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Front Office Executive (Female) - Kelaniya
Front Office Executive (Female) - Kelaniya

Admoo Digital Marketing (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - A/C Technician - Kelaniya
A/C Technician - Kelaniya

Goodman Air Conditioning (PVT) Ltd

රු 0 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - IT Assistant - Kelaniya
IT Assistant - Kelaniya

Hotel Clarion

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Kelaniya
Driver - Kelaniya

Hotel Clarion

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Hotel Room Assistant - Gampaha
Hotel Room Assistant - Gampaha

Company

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Showroom Officer (Sales) - Kelaniya
Showroom Officer (Sales) - Kelaniya

DSI Plastic - D Samson Group

රු 35,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Kelaniya
Graphic Designer - Kelaniya

Digitalway Advertising Service

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පරිගණක ආයතන සේවා කළමණාකාරීණි - කැළණිය
පරිගණක ආයතන සේවා කළමණාකාරීණි - කැළණිය

Scopereon Media, Sarasavi Mawatha,, Kelaniya

රු 5,000 - 15,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ආපන ශාලා අත් උදව් කරුවන්

Spice Route

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Kelaniya
Graphic Designer - Kelaniya

Hansa foto focus

රු 12,500 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Montessori Teachers - Keleniya
Montessori Teachers - Keleniya

Kids Castle AMI Montessori House of Children

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Trainee Personal Secretary - Kelaniya
Trainee Personal Secretary - Kelaniya

New Gold International

රු 40,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!