වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Commissary Crew - Kelaniya
Commissary Crew - Kelaniya

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Kelaniya
Driver - Kelaniya

Private

රු 35,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Sales Representative - Kelaniya

Dinakara holdings

රු 15,000 - 100,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - A/C Technicians - Kelaniya
A/C Technicians - Kelaniya

Goodman Air Conditioning (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Yakkala
Delivery Rider - Yakkala

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Sales Representative - Kelaniya

Tannoy Electrical Industry

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Coordinating (Female) - Kelaniya
Office Coordinating (Female) - Kelaniya

JSS Tokyo Academy

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Secretary (Female) - Kelaniya
Office Secretary (Female) - Kelaniya

Office

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Trainee Accountants - Kelaniya
Trainee Accountants - Kelaniya

ACCPRO

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
කොන්ඩා කපන්නකු - කැලණිය

SALON

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Maintenance Technician - Kelaniya
Maintenance Technician - Kelaniya

Expack Corrugated Cartons (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Helper - Kelaniya
Office Helper - Kelaniya

Expack Corrugated Cartons (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
Trainee Accounts Assistant - Kelaniya

TSP Associates, Chartered Accountants

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Low Bed Trailer Driver - Kelaniya
Low Bed Trailer Driver - Kelaniya

UTRAX® (UDESHI TRACKS & EQUIPMENT )

රු 50,000 - 100,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ගිණුම් ලිපිකරු - කැළණිය

Softlogiclife PLC

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ගබඩා සහයක - කැළණිය ශාඛාව
ගබඩා සහයක - කැළණිය ශාඛාව

INDRA TRADERS (PVT) LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - HR Assistant - Kelaniya
HR Assistant - Kelaniya

isuru recruitment

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51
Driver - Kelaniya

Pick Me

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Receptionist - Kelaniya
Receptionist - Kelaniya

Ravindra KRS Advertising Services (pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 53
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Procurement Senior Executive - Kelaniya
Procurement Senior Executive - Kelaniya

Ceat Kelani Holdings (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 55
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Procurement Executive - Kelaniya
Procurement Executive - Kelaniya

Ceat Kelani Holdings (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 55
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Kelaniya
Sales Executive - Kelaniya

Ultimate Engineering Solutions (Pvt) Ltd

රු 15,000 - 100,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Kelaniya
Driver - Kelaniya

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!