දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for sale kelaniya,
House for sale kelaniya,

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Kelaniya
House For Sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - විකිණීමට නව නිවසක් කැලණි
විකිණීමට නව නිවසක් කැලණි

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Two Storey House in Gonawala, Kelaniya
Two Storey House in Gonawala, Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Kelaniya
House For Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kelaniya Polhena
House for sale Kelaniya Polhena

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in kelaniya
House for sale in kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,600,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House Kandy Road, Kelaniya
House Kandy Road, Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Dalugama,Kelaniya
House for sale in Dalugama,Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale In Kelaniya
Luxury House For Sale In Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 13
නිවාස-ගම්පහ - Ancestral House for Sale in Mabima
Ancestral House for Sale in Mabima

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale In Kelaniya
Luxury House For Sale In Kelaniya

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in peliyagoda kelaniya
House for sale in peliyagoda kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - House for sale at pilapitiya Kelaniya
House for sale at pilapitiya Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Dalugama Kelaniya
House for sale Dalugama Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kelaniya
House For Sale In Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - House in Kelaniya
House in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,700,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - House in Kelaniya
House in Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - House with Land in Kelaniya
House with Land in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 21
නිවාස-ගම්පහ - 2 Story House Fore Sale in Kelaniya
2 Story House Fore Sale in Kelaniya

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 22
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Batalanda, Makola
House for sale in Batalanda, Makola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 24
නිවාස-ගම්පහ - Two units House Sale in Gonawala
Two units House Sale in Gonawala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!