දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - New build house kelaniya for quick sale
New build house kelaniya for quick sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

නිවාස-ගම්පහ - Half built house near new Kelaniya
Half built house near new Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - ඉදිකරමින් පවතින නිවස විකිනිමට - කැළණිය
ඉදිකරමින් පවතින නිවස විකිනිමට - කැළණිය

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Gonawela
House for sale in Gonawela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Ground floor House For Sale in Kelaniya
Ground floor House For Sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - New House For Sale in Kelaniya
New House For Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Kelaniya
House For Sale - Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in - Kelaniya
Luxury house for sale in - Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Pattiwilla
House for sale Pattiwilla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,000,000

දින 13
නිවාස-ගම්පහ - 2houses and anex - Kelaniya
2houses and anex - Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - Land with House for Sale at Kelaniya
Land with House for Sale at Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,300,000

දින 17
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - House for sale at peliyagoda
House for sale at peliyagoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - 12 Perches Land with House Kelaniya
12 Perches Land with House Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,300,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kelaniya
House for Sale - Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,100,000

දින 21
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House Sale in Kelanya
Luxury House Sale in Kelanya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 23
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Polhena Kelaniya
House for sale Polhena Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 23
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 24
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 25
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kelaniya waragoda Road
House for sale Kelaniya waragoda Road

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 27
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kelaniya
House For Sale In Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 27
නිවාස-ගම්පහ - 2 story House for sale in Kelaniya
2 story House for sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 27
නිවාස-ගම්පහ - A Newly Built House in Kelaniya
A Newly Built House in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!