දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House with land For Sale - Kelaniya
House with land For Sale - Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,600,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 02 Story House for Sale in Kelaniya
02 Story House for Sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In kelaniya
House For Sale In kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,900,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - TWO STORIED HOUSE FOR SALE IN KELANIYA
TWO STORIED HOUSE FOR SALE IN KELANIYA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale (URGENT) Kelaniya
House for sale (URGENT) Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - 5ROOM HOUSE FOR SALE IN KELANIYA
5ROOM HOUSE FOR SALE IN KELANIYA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - අගනා නිවසක් විකිණීමට කැලණිය
අගනා නිවසක් විකිණීමට කැලණිය

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - Kelaniya house sale
Kelaniya house sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kelaniya waragoda Road
House for sale Kelaniya waragoda Road

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House For sale in Kelaniya
House For sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN KELANIYA
HOUSE FOR SALE IN KELANIYA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - Immediately House for Sale in Kelaniya
Immediately House for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,800,000

දින 19
නිවාස-ගම්පහ - Immediate House for sale - Kelaniya
Immediate House for sale - Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 19
නිවාස-ගම්පහ - New House For Sale at Peliyagoda
New House For Sale at Peliyagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,900,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - 20p Two Story house for sale in Kelaniya
20p Two Story house for sale in Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 21
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE KELANIYA NEAR BUDDHA
HOUSE FOR SALE KELANIYA NEAR BUDDHA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 22
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 1,800,000

දින 22
නිවාස-ගම්පහ - House For sale Dalugama kelaniya
House For sale Dalugama kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 23
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in kelaniya
House for sale in kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 26
නිවාස-ගම්පහ - House in Kelaniya
House in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 26
නිවාස-ගම්පහ - House with two shops in Kelaniya
House with two shops in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 27
නිවාස-ගම්පහ - House with garment - Kelaniya
House with garment - Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 30
නිවාස-ගම්පහ - Architecturally modern house Kelaniya
Architecturally modern house Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!