දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Pattivila, Kalaniya
House For Sale Pattivila, Kalaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kelaniya
House For Sale In Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Single 3BR House For Sale in Kelaniya
Single 3BR House For Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Peliyagoda
House for sale in Peliyagoda

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - නිවස සහ ඉඩම වහාම විකිණීමට - කැළණිය
නිවස සහ ඉඩම වහාම විකිණීමට - කැළණිය

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale- Kelaniya
House For Sale- Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - Two Houses in One Land for Sale - Kelaniya
Two Houses in One Land for Sale - Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,650,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Large House in Kelaniya for Sale
Large House in Kelaniya for Sale

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House for Sale in Kelaniya
Two Storied House for Sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 31,500,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - 2 Stroied House with Land for Sale in Peliyagoda
2 Stroied House with Land for Sale in Peliyagoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for sale In Gonawala, Kelaniya
House for sale In Gonawala, Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,700,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in - Kelaniya
House for Sale in - Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale In Kelaniya
House for Sale In Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 165,000,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Peliyagoda
House For Sale Peliyagoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - 2Storey House For Sale in Kelaniya
2Storey House For Sale in Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Kelaniya
House For Sale Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - House In Kelaniya
House In Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,200,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kelaniya
House For Sale In Kelaniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 190,000,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Sapugaskanda
House for sale in Sapugaskanda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Mabima(Kalaniya)
House for Sale in Mabima(Kalaniya)

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 21
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 23
නිවාස-ගම්පහ - House with Building for Sale in Kelaniya
House with Building for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 24
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

දින 24
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Gonawala
House For Sale Gonawala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!