දැන්විම් 114 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Kegalle
Land For Sale - Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale - Warakapola
Land for sale - Warakapola

34.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land close to Kegalle City
Land close to Kegalle City

100.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Warakapola Town
Land for sale Warakapola Town

13.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Paragammana
Land for Sale in Paragammana

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කෑගල්ල - Commercial / Residential Property for Sale in Mawanella
Commercial / Residential Property for Sale in Mawanella

12.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 24,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with Home in Rambukkana
Land with Home in Rambukkana

25.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale - Ambepussa
Land for Sale - Ambepussa

21.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 28
ඉඩම්-කෑගල්ල - Commercial Land & Building for Sale - Mawanella
Commercial Land & Building for Sale - Mawanella

19.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 29
ඉඩම්-කෑගල්ල - Amazing Land for Sale Nelundeniya ( Gasnawa)
Amazing Land for Sale Nelundeniya ( Gasnawa)

30.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 950,000 අක්කරයකට

දින 29
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Commercial Purposes Ruwanwella
Land for Commercial Purposes Ruwanwella

78.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale - Kegalle
Land for Sale - Kegalle

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කෑගල්ල - Idamak hettimulla dinen dina diyunu wena nagarayen27
Idamak hettimulla dinen dina diyunu wena nagarayen27

13.21 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kegalle Idamak - dinen dina diyunu wena nagarayen 28
Kegalle Idamak - dinen dina diyunu wena nagarayen 28

16.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කෑගල්ල - Idamak hettimulla /dinen dina diyunu wena nagarayen20
Idamak hettimulla /dinen dina diyunu wena nagarayen20

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කෑගල්ල - Residential Land in Kegalle
Residential Land in Kegalle

26.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,325,000 පර්ච් එකකට

දින 31
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kitulgala river facing land for sale
Kitulgala river facing land for sale

206.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 31
ඉඩම්-කෑගල්ල - පර් 10ක ඉඩම විකිණීමට - රුවන්වැල්ල
පර් 10ක ඉඩම විකිණීමට - රුවන්වැල්ල

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 875,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 31
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Urapola
Land in Urapola

33.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 36,000 පර්ච් එකකට

දින 31
Land For sale in Kegalle

13.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Rambukkana
Land in Rambukkana

30.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 33
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Adventure Park Rambukkana
Land for Adventure Park Rambukkana

52.5 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Galigamuwa, Kegalle
Land for sale in Galigamuwa, Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Deraniyagala
Land for sale in Deraniyagala

2.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 34
ඉඩම්-කෑගල්ල - 820 Acres for Sale in Kitulgala
820 Acres for Sale in Kitulgala

820.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,200,000 අක්කරයකට

දින 34
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale In Rambukkana, Kegalle
Land for Sale In Rambukkana, Kegalle

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!