දැන්විම් 111 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Mawanella
Land For Sale - Mawanella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Thulhiriya
Land for sale Thulhiriya

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Rambukkana
Land for sale in Rambukkana

2.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale In Kegalle-Molagoda
Land For Sale In Kegalle-Molagoda

4.5 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,000,000 අක්කරයකට

දින 19
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale Karawanella
Land For Sale Karawanella

33.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kandy-Colombo main road property
Kandy-Colombo main road property

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කෑගල්ල - ඉඩමක් විකිනිමට - රඹුක්කන
ඉඩමක් විකිනිමට - රඹුක්කන

34.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කෑගල්ල - land For sale in Mawanella
land For sale in Mawanella

108.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land sale at Udakarandupona
Land sale at Udakarandupona

28.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Pinnawala
Land for sale in Pinnawala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කෑගල්ල - Prime land for sale in Rambukkana
Prime land for sale in Rambukkana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කෑගල්ල - Prime Land IN MAWANELLA
Prime Land IN MAWANELLA

10.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Mawanella
Land For Sale - Mawanella

35.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Mawanella
Land For Sale - Mawanella

6.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කෑගල්ල - Coconut land for sale - Rambukkana
Coconut land for sale - Rambukkana

5.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26
ඉඩම්-කෑගල්ල - Commercial land - Kegalle
Commercial land - Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale-Mawanella
Land For Sale-Mawanella

3.8 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale in Kegalla
Land For Sale in Kegalla

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 29
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land sale mawanella
Land sale mawanella

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 29
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with Home in Rambukkana
Land with Home in Rambukkana

25.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 30
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

24.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 31
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Mawanella
Land for sale Mawanella

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 31
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Hemmathagama
Land in Hemmathagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 32
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale ine Halamada
Land for sale ine Halamada

80.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

90.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kitulgala river facing land for sale
Kitulgala river facing land for sale

206.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 33
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Karadupana
Land for sale Karadupana

12.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!