දැන්විම් 111 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Residential land Mawanella
Residential land Mawanella

30.4 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Mawanella
Land For Sale - Mawanella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale In Kegalle
Land For Sale In Kegalle

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කෑගල්ල - dinen dina diyunu wena nagarayen No1.2
dinen dina diyunu wena nagarayen No1.2

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

8.74 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale In Kegalle 1.2
Land For Sale In Kegalle 1.2

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Pahala Kadugannawa
Land for sale in Pahala Kadugannawa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Dehiowita
Land for sale in Dehiowita

6.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Rambukkana
Land in Rambukkana

347.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 10,410,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale - Ruwanwella
Land for sale - Ruwanwella

73.05 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කෑගල්ල - LAND FOR SALE IN KEGALLE
LAND FOR SALE IN KEGALLE

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Rambukkana
Land for sale Rambukkana

29.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale - Kitulgala
Land for sale - Kitulgala

84.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Tea Estate in Mawanella
Tea Estate in Mawanella

150.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Warakapola
Land in Warakapola

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land - Warakapola
Land - Warakapola

30.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 80,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කෑගල්ල - 5 Acres Land for Sale in Kitulgala.
5 Acres Land for Sale in Kitulgala.

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with House in Galigamuwa
Land with House in Galigamuwa

69.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Mawanella
Land for sale in Mawanella

6.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale in Kegalle
Land For Sale in Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Warakapola
Land for sale in Warakapola

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Mawanella
Land for sale in Mawanella

12.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කෑගල්ල - Tea Estate - Yatiyanthota (Kegalle)
Tea Estate - Yatiyanthota (Kegalle)

2.25 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කෑගල්ල - Best place to build house
Best place to build house

22.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කෑගල්ල - 100P LAND SALE AT KEGALLE
100P LAND SALE AT KEGALLE

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with House for Sale in Kegalle
Land with House for Sale in Kegalle

78.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කෑගල්ල - මාවනැල්ල නගරසිමාව තුළට අයත් අනර්ඝ ඉඩම
මාවනැල්ල නගරසිමාව තුළට අයත් අනර්ඝ ඉඩම

30.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!