දැන්විම් 109 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Kegalle
Land For Sale - Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Residential Land.- Kegalle
Residential Land.- Kegalle

46.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 20,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for selling in mawanalla
Land for selling in mawanalla

106.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කෑගල්ල - Property for Sale in Kegalle.
Property for Sale in Kegalle.

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Warakapola
Land for Sale in Warakapola

16.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කෑගල්ල - Agriculture Land with House for Sale (Kannattota)
Agriculture Land with House for Sale (Kannattota)

200,000.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Mawanella
Land in Mawanella

19.8 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kurunegala
Land for sale in Kurunegala

64.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale - Ballapana
Land for sale - Ballapana

44.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කෑගල්ල - අඹන්පිටියේ ඉඩමක් වහාම විකිණේ
අඹන්පිටියේ ඉඩමක් වහාම විකිණේ

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with house sale in Warakapola
Land with house sale in Warakapola

11.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කෑගල්ල - 100P LAND SALE AT KEGALLE
100P LAND SALE AT KEGALLE

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Ruwanwella
Land for sale Ruwanwella

58.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,088,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with House for Sale in Kegalle
Land with House for Sale in Kegalle

27.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land With House For Sale In Rambukkana
Land With House For Sale In Rambukkana

42.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,050,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land of Sale - Danowita
Land of Sale - Danowita

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 89,998 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කෑගල්ල - Rubber Land in Front of The Ilukgoda Main Road - Mawanella
Rubber Land in Front of The Ilukgoda Main Road - Mawanella

1.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කෑගල්ල - Prime Land IN MAWANELLA
Prime Land IN MAWANELLA

10.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කෑගල්ල - රඹුක්කන නගරාසන්න පර්. 100 ඉඩම කඩිනමින් විකිනීමට
රඹුක්කන නගරාසන්න පර්. 100 ඉඩම කඩිනමින් විකිනීමට

100.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කෑගල්ල - Well Cultivated 5 Acres Land for Sale in Kithulgala
Well Cultivated 5 Acres Land for Sale in Kithulgala

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 7,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කෑගල්ල - ඉඩමක් විකිණීමට - උතුවන්කන්ද
ඉඩමක් විකිණීමට - උතුවන්කන්ද

22.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 26
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Pinnawala - Rambukkana
Land for sale in Pinnawala - Rambukkana

40.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale -Mawanella
Land for sale -Mawanella

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Warakapola
Land for Sale in Warakapola

30.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Mawanella
Land for sale in Mawanella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!