වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- කෑගල්ල
බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- කෑගල්ල

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Branch Manager - Kegalle
Branch Manager - Kegalle

Asia Group And Ruvisia Advertising(pvt)Ltd

රු 18,500 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Clerk Assistants - Kegalle
Clerk Assistants - Kegalle

Clerk Vacancy

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරීක්ශක - වරකාපොල
සුපරීක්ශක - වරකාපොල

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - යටියන්තොට
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - යටියන්තොට

Jobline Company

රු 55,000 - 58,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - දැරණියගල
කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - දැරණියගල

Jobline Company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Recovery Officer - Rambukkana
Recovery Officer - Rambukkana

Omek Investment (Pvt) Limited

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Training Managers - Kegalle
Training Managers - Kegalle

Optimo international

රු 35,000 - 60,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - රුවන්වැල්ල
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - රුවන්වැල්ල

Jobline Company

රු 55,000 - 58,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - දැරණියගල
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - දැරණියගල

Jobline Company

රු 55,000 - 58,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරීක්ෂක - රඹුක්කන
සුපරීක්ෂක - රඹුක්කන

optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - මෙට්ට කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - රුවන්වැල්ල
මෙට්ට කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - රුවන්වැල්ල

Easy job Pvt Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Trainee Supervisor - Ruwanwella
Trainee Supervisor - Ruwanwella

SMART Circle

රු 22,500 - 66,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Accounts Assistant - Mawanella
Accounts Assistant - Mawanella

Antiqa Ceramic(pvt)ltd

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - වරකාපොල
කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - වරකාපොල

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - ගලිගමුව
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - ගලිගමුව

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - රඹුක්කන
කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - රඹුක්කන

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Trainee Assistant(Male/Female) - Warakapola
Trainee Assistant(Male/Female) - Warakapola

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Clark - Kegalla
Clark - Kegalla

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Cashier - Mawanella
Cashier - Mawanella

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Graphic Designer - Warakapola
Graphic Designer - Warakapola

Ru Ads All advertising Services

රු 18,000 - 48,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - වරකාපොල
කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - වරකාපොල

Factoy recruitment company

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Office Assistant - Kegalle
Office Assistant - Kegalle

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- කෑගල්ල
බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- කෑගල්ල

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරීක්ෂක - මාවනැල්ල
සුපරීක්ෂක - මාවනැල්ල

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - යටියන්තොට
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - යටියන්තොට

Recruitment Company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!