වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - A/C කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි - වරකාපොල
A/C කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි - වරකාපොල

Pehasara Consulting Service

රු 30,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරීක්ෂක - මාවනැල්ල
සුපරීක්ෂක - මාවනැල්ල

Optimo International

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-රඹුක්කන
නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-රඹුක්කන

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-මාවනැල්ල
නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-මාවනැල්ල

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Factory ඇසුරුම් ස‌ේවක සේවිකාවන් -කෑගල්ල
Factory ඇසුරුම් ස‌ේවක සේවිකාවන් -කෑගල්ල

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisor - Kegalle
Supervisor - Kegalle

Optimo International

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Cashier (Male / Female) - Kegalle
Cashier (Male / Female) - Kegalle

Counter Staff

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Cooks - Warakapola
Cooks - Warakapola

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරීක්ෂක - වරකාපොල
සුපරීක්ෂක - වරකාපොල

optimo international

රු 44,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Part Time Data Entry Operators - Kegalle
Part Time Data Entry Operators - Kegalle

Data entry solutions

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Office Clerk (Male / Female) - Kegalle
Office Clerk (Male / Female) - Kegalle

ICT CENTRE

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Room boys Kegalle
Room boys Kegalle

Sun Hotel

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Sales Assistants - Kegalle
Sales Assistants - Kegalle

Sales Assistant

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisor - Kekalle
Supervisor - Kekalle

innovege international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Marketing Officers - Kegalle
Marketing Officers - Kegalle

Web logo

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Data Entry Operators Part Time - Kegalle
Data Entry Operators Part Time - Kegalle

Data entry solutions

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Excavator - Kegalle
Excavator - Kegalle

Aradana Institute

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisor - Mawanella
Supervisor - Mawanella

optimo international

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisor - Mawanella
Supervisor - Mawanella

Spring Lanka

රු 20,000 - 40,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Pre-school Teachers - Kegalle
Pre-school Teachers - Kegalle

VERTEX INTERNATIONAL SCHOOL- HEAD OFFICE KEGALLE

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Sales Assistants - Kegalle
Sales Assistants - Kegalle

Sales pvt ltd

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Youtube presenter

NiffySec Private Limited

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Branch Manager - Kegalle
Branch Manager - Kegalle

Asia Group (pvt) Ltd

රු 18,500 - 65,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Teachers - Kegalle
Teachers - Kegalle

Teachers

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - House Keeping Assistant - Kegalle
House Keeping Assistant - Kegalle

hotel grups

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!