වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Trainee Officer - Warakapola
Trainee Officer - Warakapola

OPTIMO GROUP

රු 28,000 - 35,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කලමනාකරු - කෑගල්ල
කලමනාකරු - කෑගල්ල

granton international

රු 65,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කළමනාකරු - කෑගල්ල
කළමනාකරු - කෑගල්ල

Optimo International

රු 60,000 - 70,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - පරිපාලන සහයක (කාන්තා / පිරිමි) - කෑගල්ල
පරිපාලන සහයක (කාන්තා / පිරිමි) - කෑගල්ල

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Sales Promotion Officer - Rambukkana

Tea gallery

රු 50,000 - 75,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Graphic Designer - Kegalle
Graphic Designer - Kegalle

Deshapriya Creations & Digital ColorLab

රු 15,000 - 35,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Cash Collectors Kegalle
Cash Collectors Kegalle

Fast Cash - මුදල්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Beauticians - Kegalle

Gihan Dehipitiya

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Marketing Executive - Kegalle
Marketing Executive - Kegalle

Ceylinco General Insurance Ltd,

රු 15,000 - 20,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Data Entry Operators - Kegalle
Data Entry Operators - Kegalle

Advertising Firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Data Entry Operators - Mawanella
Data Entry Operators - Mawanella

Data entry firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සහය කලමනාකරු - කෑගල්ල
සහය කලමනාකරු - කෑගල්ල

Optimo International

රු 40,000 - 60,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - ස්කැවේටර් ඔපරේටර්වරුන් - කෑගල්ල
ස්කැවේටර් ඔපරේටර්වරුන් - කෑගල්ල

visaduma

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
Sales Executives - Kegalle

Belbo shoe manufacturing (pvt) Ltd

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරීක්ෂක - මාවනැල්ල
සුපරීක්ෂක - මාවනැල්ල

INNOVAGE International

රු 20,000 - 55,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Clerk - Rabukkana
Clerk - Rabukkana

Mansala Pvt Ltd

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Sales Assistant Cum Cashier - Kegalle
Sales Assistant Cum Cashier - Kegalle

Aluroma Enterprises

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
Sales Executive - Ruwanwella

manufacturing and importing mens wear

රු 15,000 - 85,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Trainee Marketing Executive - Mawanella
Trainee Marketing Executive - Mawanella

OPTIMO GROUP

රු 65,000 - 85,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Trainee Marketing Executive -Rambukkana
Trainee Marketing Executive -Rambukkana

DMI international

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Trainee Marketing Executive - Warakapola
Trainee Marketing Executive - Warakapola

OPTIMO GROUP

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කාර්යාල කාර්යය සහයක - වරකපොළ
කාර්යාල කාර්යය සහයක - වරකපොළ

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කාර්යාල කාර්යය සහයක - දෙහිඕවිට
කාර්යාල කාර්යය සහයක - දෙහිඕවිට

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කාර්යාල කාර්යය සහයක - දැරණියගල
කාර්යාල කාර්යය සහයක - දැරණියගල

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කාර්යාල කාර්යය සහයක - රුවන්වැල්ල
කාර්යාල කාර්යය සහයක - රුවන්වැල්ල

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!