වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සහාය කලමනාකරු - කෑගල්ල
සහාය කලමනාකරු - කෑගල්ල

granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - බර වාහන රියදුරන් - රඹුක්කන
බර වාහන රියදුරන් - රඹුක්කන

DL LANKA

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - වරකාපොල
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - වරකාපොල

Factoy recruitment company

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Office Clerk - Kegalle
Office Clerk - Kegalle

clerk

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisors - Mawanella
Supervisors - Mawanella

Spring Lanka

රු 20,000 - 30,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරික්ෂක - කැගල්ල
සුපරික්ෂක - කැගල්ල

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - ගුවන්තොටුපළ සාමාන්‍ය සේවක - කටුනායක
ගුවන්තොටුපළ සාමාන්‍ය සේවක - කටුනායක

Good Job (PVT) Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - ගුවන්තොටුපළ( පුද් අංශයේ )-සාමන්‍ය සේවක
ගුවන්තොටුපළ( පුද් අංශයේ )-සාමන්‍ය සේවක

Good Job (PVT) Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Training Manager-Gekalla
Training Manager-Gekalla

Asian group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සහාය කළමනාකරු - කෑගල්ල
සහාය කළමනාකරු - කෑගල්ල

Optimo International

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කාර්මික ශිල්පින් - මාවනැල්ල
කාර්මික ශිල්පින් - මාවනැල්ල

Lanka Bell Limited

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisor - Mawanella
Supervisor - Mawanella

ORECX International

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - ස්ටුවර්ඩ් වරැන්- දැරනියගල
ස්ටුවර්ඩ් වරැන්- දැරනියගල

Good Job (PVT) Ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - ගලිගමුව
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - ගලිගමුව

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - මාවනැල්ල
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - මාවනැල්ල

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Training Manager - Mawanella

optimo group

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Data Entry Operators - Kegalle
Data Entry Operators - Kegalle

Utility Company

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Office Assistant - (Male/Female) Kegalle
Office Assistant - (Male/Female) Kegalle

LOGOGRATIS

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - බර වාහන රියදුරැ - කිරිල්ලවෙල
බර වාහන රියදුරැ - කිරිල්ලවෙල

Tenuki Japan Private Limited

රු 25,000 - 35,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - ලිපිකරැ ඇබෑර්තු - කෑගල්ල
ලිපිකරැ ඇබෑර්තු - කෑගල්ල

kithlanka

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්- යටියන්තොට
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්- යටියන්තොට

Newjob pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක - කිතුල්ගල
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක - කිතුල්ගල

Newjob pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්-රැවන්වැල්ල
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්-රැවන්වැල්ල

Newjob pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Teaching Vacancy - Kegalle
Teaching Vacancy - Kegalle

Vertex International School

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Office Clerk (Male / Female) - Kegalle
Office Clerk (Male / Female) - Kegalle

R B group (Pvt) ltd

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!