වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Clerk - Kegalle
Clerk - Kegalle

RJ company

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisor - Kegalle
Supervisor - Kegalle

Optimo International

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - රූම්බෝයි - කෑගල්ල
රූම්බෝයි - කෑගල්ල

Aradana Institute

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සහකාර කලමනාකරු - කෑගල්ල
සහකාර කලමනාකරු - කෑගල්ල

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Recovery Officer - Kegalle
Recovery Officer - Kegalle

Commercial Recovery service pvt ltd

රු 20,000 - 70,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - JCB Operator - Kegalle
JCB Operator - Kegalle

Aradana Institute

රු 30,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Container Helper - Yatiyantota
Container Helper - Yatiyantota

DL transport groups

රු 42,000 - 50,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - බර වාහන රියදුරන් - කෑගල්ල
බර වාහන රියදුරන් - කෑගල්ල

Aradana Institute

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - මෝටර් මැකෑණිකවරු - කෑගල්ල
මෝටර් මැකෑණිකවරු - කෑගල්ල

Aradana Institute

රු 35,000 - 65,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - ස්කවෙටෙර් ඔපෙරටෙර් - කෑගල්ල
ස්කවෙටෙර් ඔපෙරටෙර් - කෑගල්ල

Solutions (PVT) ltd

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - ස්කැවේටර් ඔපරෙටර් සහයක - කෑගල්ල
ස්කැවේටර් ඔපරෙටර් සහයක - කෑගල්ල

Solutions (PVT) ltd

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Management Trainee - Kegalle
Management Trainee - Kegalle

granton group

රු 25,000 - 60,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කලමනාකරු - මාවනැල්ල
කලමනාකරු - මාවනැල්ල

optimo international

රු 28,000 - 56,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisor (Male / Female) - Kegalle
Supervisor (Male / Female) - Kegalle

Optimo International

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් - වරකාපොළ
අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් - වරකාපොළ

Sineru Enterprises

රු 50,000 - 100,000

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Recovery Officer - Rambukkana
Recovery Officer - Rambukkana

Omek Investment (Pvt) Limited

කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Training Supervisor - Kegalle
Training Supervisor - Kegalle

GRANTON GROUP

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Assistant Manager - Kegalle

optimo international

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Data Entry Operators Part Time - Kegalle
Data Entry Operators Part Time - Kegalle

Data Solutions

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරීක්ෂක - වරකාපොල
සුපරීක්ෂක - වරකාපොල

Optimo International

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - කාර්යාල සහයක(කාන්තා/පිරිමි)- කෑගල්ල
කාර්යාල සහයක(කාන්තා/පිරිමි)- කෑගල්ල

DMI (PVT) LTD

රු 36,000 - 38,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Data Entry Operator - Kegalle
Data Entry Operator - Kegalle

Advertising Firm

රු 10,800 - 32,400

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - Supervisor - Kegalle
Supervisor - Kegalle

Dmi management training center

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Supervisor - Rambukkana

optimo group

රු 65,000 - 75,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කෑගල්ල - සුපරීක්ෂක - යටියන්තොට
සුපරීක්ෂක - යටියන්තොට

granton international

රු 42,000 - 48,000

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!