දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි නිවාස

නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale in Mawanella
House For Sale in Mawanella

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - Home for sale Rambukkana
Home for sale Rambukkana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 2
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Kegalle
House for sale in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 14,000,000

දින 2
නිවාස-කෑගල්ල - House Sale in Dehiowita
House Sale in Dehiowita

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - House sale for residential in Kegalle
House sale for residential in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - House & Land for sale in Dewalegma
House & Land for sale in Dewalegma

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 1,600,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale Kegalle,Galigamuwa.
House for sale Kegalle,Galigamuwa.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,000,000

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale - Mawanella
House for sale - Mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 7
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Mawanella
House for sale in Mawanella

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 8
නිවාස-කෑගල්ල - නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනිම කෑගල්ල
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනිම කෑගල්ල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 8
නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA
HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 11
නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE with LAND Kegalle
HOUSE with LAND Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කෑගල්ල, නිවාස

රු 12,000,000

දින 12
නිවාස-කෑගල්ල - Land & House For Sale-Kegalle
Land & House For Sale-Kegalle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 22,000,000

දින 13
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Kegalle
House for sale in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 14
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale - Rambukana
House For Sale - Rambukana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,100,000

දින 15
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Galigamuwa
House for sale in Galigamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 18
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Rambukkana
House for sale in Rambukkana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 9,000,000

දින 20
නිවාස-කෑගල්ල - House with Land for Sale - Hingula
House with Land for Sale - Hingula

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 20,000,000

දින 22
නිවාස-කෑගල්ල - නිවස ව්කිනිම - මාවනැල්ල
නිවස ව්කිනිම - මාවනැල්ල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 2,750,000

දින 23
නිවාස-කෑගල්ල - Bungalow In Pinnawala
Bungalow In Pinnawala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කෑගල්ල, නිවාස

රු 65,000,000

දින 23
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In Mawanella
House For Sale In Mawanella

කාමර: 7, නානකාමර: 7

කෑගල්ල, නිවාස

රු 32,000,000

දින 23
නිවාස-කෑගල්ල - Valuable land for sale in Kegalle
Valuable land for sale in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 25
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale Warakapola - Godawela
House for sale Warakapola - Godawela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 25
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Rambukkana
House for sale in Rambukkana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,250,000

දින 26
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Kegalle
House for Sale in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!