දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි නිවාස

නිවාස-කෑගල්ල - Newly Luxury House for Sale - Kegalle
Newly Luxury House for Sale - Kegalle

කාමර: 7, නානකාමර: 6

කෑගල්ල, නිවාස

රු 18,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කෑගල්ල - නිවස විකිණීමට පින්නවල
නිවස විකිණීමට පින්නවල

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House with Land for Sale Kegalle
House with Land for Sale Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - Beautiful 80 Perches Land with House for Sale at Hemmathagama
Beautiful 80 Perches Land with House for Sale at Hemmathagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 5,750,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale - Warakapola
House for sale - Warakapola

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - Old House with halfway built two story annex - Kegalle
Old House with halfway built two story annex - Kegalle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 10,000,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Kegalle
House for sale in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,200,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - නිවස සමග ඉඩම විකිනිමට - මාවනැල්ල
නිවස සමග ඉඩම විකිනිමට - මාවනැල්ල

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,300,000

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - Half built house in Warakapola
Half built house in Warakapola

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 12,000,000

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - Antique Bungalow | House For Sake - Kegalle
Antique Bungalow | House For Sake - Kegalle

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කෑගල්ල, නිවාස

රු 65,000,000

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - Ancestor house for sale in Kegalle.
Ancestor house for sale in Kegalle.

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 65,000,000

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale Kegalle
House for Sale Kegalle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,500,000

දින 6
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale Ruwanwella
House For Sale Ruwanwella

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,450,000

දින 6
නිවාස-කෑගල්ල - Modern House for Sale in Mawanella
Modern House for Sale in Mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 34,500,000

දින 6
නිවාස-කෑගල්ල - වටින ඉඩම ඉක්මනින් විකනනු ලැබේ කෑගල්ල
වටින ඉඩම ඉක්මනින් විකනනු ලැබේ කෑගල්ල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,300,000

දින 7
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In Kegalle
House For Sale In Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 14,000,000

දින 7
නිවාස-කෑගල්ල - New House For Sale - Kegalle | Dewalegama
New House For Sale - Kegalle | Dewalegama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,900,000

දින 8
නිවාස-කෑගල්ල - ඉඩම සමග අඩක් ඉදි කල නිවස විකිනීමට ගලිගමුව
ඉඩම සමග අඩක් ඉදි කල නිවස විකිනීමට ගලිගමුව

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 1,500,000

දින 10
නිවාස-කෑගල්ල - House With Land For Sale - Rambukkana
House With Land For Sale - Rambukkana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 10
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Rambukkana
House for Sale in Rambukkana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 11
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Kegalle
House for sale in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 11
නිවාස-කෑගල්ල - ඉඩම සහ නිවස විකිනිමට - ඩිහෙවෝටා
ඉඩම සහ නිවස විකිනිමට - ඩිහෙවෝටා

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කෑගල්ල, නිවාස

රු 20,000,000

දින 11
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Kegalle
House for sale in Kegalle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 1,095,000

දින 12
නිවාස-කෑගල්ල - Newly Luxury House for Sale - Kegalle
Newly Luxury House for Sale - Kegalle

කාමර: 7, නානකාමර: 6

කෑගල්ල, නිවාස

රු 18,000,000

දින 16
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sales in Kegalle
House for Sales in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 17
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Warakapola
House for sale in Warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 2,700,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!