දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව
ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 260

දින 2
ආහාර-කෑගල්ල - Coconut
Coconut

කෑගල්ල, ආහාර

රු 42

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Golden Ceypress Plant
Golden Ceypress Plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - champain plant
champain plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඩා වගා බිමේ ගම්මිරිස් වගාව අරඹමු
කුඩා වගා බිමේ ගම්මිරිස් වගාව අරඹමු

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthurium
Anthurium

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඇන්තූරියම්
ඇන්තූරියම්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Knapsack Sprayer
Knapsack Sprayer

කෑගල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,000

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ
අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - සාරවත්කු ඹුක්
සාරවත්කු ඹුක්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Ginger Seeds
Ginger Seeds

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ විකිණීමට
කුඹුක් පැළ විකිණීමට

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Red Farm Plant
Red Farm Plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Sandriana Mother Plants
Sandriana Mother Plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Tractor Rotary
Tractor Rotary

කෑගල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 26
ආහාර-කෑගල්ල - Dry sprats
Dry sprats

කෑගල්ල, ආහාර

රු 430

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Focks Tail Farm Tree
Focks Tail Farm Tree

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 9,000

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Gammiris Pala
Gammiris Pala

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ
කුඹුක් පැළ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ
කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Venila Wel
Venila Wel

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Orchid plants
Orchid plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Garden Plants
Garden Plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ
කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthuriums
Anthuriums

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!