වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Computer Operator - Katugastota
Computer Operator - Katugastota

T. H. Distributors (PVT) LTD

රු 20,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Delivery Driver - Kandy (Temporary)
Delivery Driver - Kandy (Temporary)

Daraz.lk

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Accounts Assistant - Katugastota

Trinity Apparel (Pvt) Ltd.

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sales Representative - Katugastota
Sales Representative - Katugastota

Dialcom (PVT) LTD

රු 30,000 - 45,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Site supervisor - Katugastota
Site supervisor - Katugastota

design and build integrated solutions (pvt)ltd

රු 25,000 - 30,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Bar Waiter - Kandy
Bar Waiter - Kandy

Amaya Hotel

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ආරක්ෂක නිළධාරින් - කටුගස්තොට
ආරක්ෂක නිළධාරින් - කටුගස්තොට

kithlanka

රු 30,000 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Serviceman-Katugastota
Serviceman-Katugastota

Indra Traders (Pvt) Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍ය-කටුගස්තොට
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍ය-කටුගස්තොට

D/L GRUP

රු 25,000 - 38,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-කටුගස්තොට
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-කටුගස්තොට

SSM ( pvt ) Ltd

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - වරාය(පුද්)අංශය සා/සේවක- කටුගස්තොට
වරාය(පුද්)අංශය සා/සේවක- කටුගස්තොට

kithlanka

රු 40,000 - 58,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරීක්ෂක - කටුගස්තොට
සුපරීක්ෂක - කටුගස්තොට

granton international

රු 18,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Office Clerk - Katugastota
Office Clerk - Katugastota

SSM ( pvt ) Ltd

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින් - මහනුවර
නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින් - මහනුවර

kithlanka

රු 35,000 - 52,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Agents - Katugastota
Data Entry Agents - Katugastota

Super Advertising

රු 25,000 - 100,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ආරක්ෂක නිලධාරී/නිලධාරිනි - කටුගස්තොට
ආරක්ෂක නිලධාරී/නිලධාරිනි - කටුගස්තොට

SSM Pvt Ltd

රු 800 - 1,200

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Graphic Designer - Katugastota

Master mind advertising solutions Pvt ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සහය කලමනාකරු - කටුගස්තොට
සහය කලමනාකරු - කටුගස්තොට

DMI International

රු 15,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කට්ගස්තොට
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කට්ගස්තොට

day light(pvt)ltd

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Stock Keeper - Female Katugastota
Stock Keeper - Female Katugastota

Wije Steel Products

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ලිපිකරැ - කටුගස්තොට
ලිපිකරැ - කටුගස්තොට

kithlanka

රු 15,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - වරාය පුද්ගලික අංශ කම්කරු - කටුගස්තොට
වරාය පුද්ගලික අංශ කම්කරු - කටුගස්තොට

kithlanka

රු 40,000 - 58,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Katugastota
Room Assistant - Katugastota

Vandy Hotel Gruop

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ගුවන් ‌‌තොටුපල රැකියා - කටුනායක
ගුවන් ‌‌තොටුපල රැකියා - කටුනායක

kithlanka

රු 40,000 - 42,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - අලෙවි නියෝජිතයින් - කටුගස්තොට
අලෙවි නියෝජිතයින් - කටුගස්තොට

kithlanka

රු 45,000 - 95,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!