දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for Rent Katugastota
Room for Rent Katugastota

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

පැය 6
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Rooms for rent - kandy
Rooms for rent - kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

පැය 6
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for Rent in Katugastota
Room for Rent in Katugastota

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent in Kathugasgoda
Annex for rent in Kathugasgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-නුවර - House for rent in Kandy
House for rent in Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for Rent - Ampitiya
Annex for Rent - Ampitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room with attached bath - Kandy
Room with attached bath - Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent (females only) - Gelioya
Room for rent (females only) - Gelioya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 2,500 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-නුවර - House for rent and boarding In Peradeniya
House for rent and boarding In Peradeniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent in Katugastota
Annex for rent in Katugastota

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for Rent Kandy
Room for Rent Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Boarding place for Ladies - Kandy
Boarding place for Ladies - Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Boarding room in kandy for boys
Boarding room in kandy for boys

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent in Katugastota
Room for rent in Katugastota

කාමර: 10, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent in Kandy
Room for rent in Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for Rent in Ampitiya
Annex for Rent in Ampitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Mulgampola Road (kingswood Pool Road) for Rent -Kandy
Mulgampola Road (kingswood Pool Road) for Rent -Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex For Rent In Kandy Ampitiya
Annex For Rent In Kandy Ampitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Two Story Building for Rent - Gelioya
Two Story Building for Rent - Gelioya

කාමර: 10, නානකාමර: 5

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 130,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for Rent - Peradeniya
Room for Rent - Peradeniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annexe For Rent In Peradeniya
Annexe For Rent In Peradeniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Accommodation for Females - Peradeniya
Accommodation for Females - Peradeniya

කාමර: 10, නානකාමර: 3

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Comfortable Rooms from In Ambatenna.
Comfortable Rooms from In Ambatenna.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 1,200 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent from Peradeniya
Room for rent from Peradeniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent Kundasale
Annex for rent Kundasale

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!