දැන්විම් 435 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉඩම්

ඉඩම්-නුවර - Valuable Land for sale in Katugasthota
Valuable Land for sale in Katugasthota

12.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - 75 perch Land @ Pilimathalawa for sale
75 perch Land @ Pilimathalawa for sale

75.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Valuable Land at Digana Golf Court Road
Valuable Land at Digana Golf Court Road

11.8 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 14
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Gampola
Land for sale in Gampola

16.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale kandy-teldeniya (tourism)
Land for sale kandy-teldeniya (tourism)

169.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - A valuable land in katugastota
A valuable land in katugastota

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Kandy property
Land for Sale in Kandy property

12.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - යක්ගහපිටියෙන් ඉඩමක් විකිණීමට.
යක්ගහපිටියෙන් ඉඩමක් විකිණීමට.

80.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Peradeniya
Land for sale in Peradeniya

15.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale law price in Kandy
Land for sale law price in Kandy

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land in peaceful neighborhood Kandy
Land in peaceful neighborhood Kandy

14.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Walala
Land for Sale in Walala

29.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Katugasthota
Land for sale in Katugasthota

17.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale In Katugastota
Land For Sale In Katugastota

20.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 25
The land in Peradeniya , lot 25

28.25 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,130,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land in Peradeniya , lot 05
Land in Peradeniya , lot 05

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,050,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 49
The land in Peradeniya , lot 49

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot38
The land in Peradeniya , lot38

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 48
The land in Peradeniya , lot 48

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 32
The land in Peradeniya , lot 32

39.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 45
The land in Peradeniya , lot 45

22.45 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,055,150 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 44
The land in Peradeniya , lot 44

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,485,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 43
The land in Peradeniya , lot 43

24.9 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,369,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 22
The land in Peradeniya , lot 22

29.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,160,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 17
The land in Peradeniya , lot 17

28.65 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,575,750 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 37
The land in Peradeniya , lot 37

29.8 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,490,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 36
The land in Peradeniya , lot 36

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!