දැන්විම් 411 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉඩම්

ඉඩම්-නුවර - Land for sale - Kandy
Land for sale - Kandy

14.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 735,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - කඩුගන්නාව නගරයට නුදුරින් ඉඩමක්
කඩුගන්නාව නගරයට නුදුරින් ඉඩමක්

3.0 අක්කර

නුවර, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Land in Kandy Kundasale
Land in Kandy Kundasale

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Pallekale
Land for sale in Pallekale

21.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Digana
Land for sale in Digana

28.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Gampola
Land for sale in Gampola

7.0 අක්කර

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 50,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale Kandy - Teldeniya(amazing)
Land For Sale Kandy - Teldeniya(amazing)

177.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 25,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Kandy - Peradeniya Land For Sale
Kandy - Peradeniya Land For Sale

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Kandy - Amunugama Lands For Sale
Kandy - Amunugama Lands For Sale

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Lond Plots In Menikhinna Udagama
Lond Plots In Menikhinna Udagama

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Kandy
Land for sale in Kandy

150.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Prime Land For Sale in Peradeniya
Prime Land For Sale in Peradeniya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Nawalapitiya
Land for sale in Nawalapitiya

24.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - HILL TOP Land for Sale -Kandy
HILL TOP Land for Sale -Kandy

4.0 අක්කර

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 15,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale Madawala KANDY
Land For Sale Madawala KANDY

40.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - පර්ච් 12.8ක ඉඩම හා අඩක් නිම කල නිවස
පර්ච් 12.8ක ඉඩම හා අඩක් නිම කල නිවස

12.8 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Prime Land For Sale in Pilimathalawa
Prime Land For Sale in Pilimathalawa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale In Picchamalwaththa
Land For Sale In Picchamalwaththa

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Kandy - Bowalawatta Land For Sale
Kandy - Bowalawatta Land For Sale

39.75 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Kengalle
Land for sale in Kengalle

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land with house in Alawathugoda Kandy
Land with house in Alawathugoda Kandy

120.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Gelioya
Land for sale in Gelioya

30.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Kandy Primrose Gardens Land For Sale
Kandy Primrose Gardens Land For Sale

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 785,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land in Pilimathalawa
Land in Pilimathalawa

130.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - LAND FOR SALE – KANDY (PRIMROSE GARDENS)
LAND FOR SALE – KANDY (PRIMROSE GARDENS)

25.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 785,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Ampitiya
Land for sale in Ampitiya

500.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Peradeniya
Land for Sale in Peradeniya

20.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!