වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 302 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sales Representative - Gampola
Sales Representative - Gampola

Gampola

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Administrators - Kandy
Administrators - Kandy

CCMS (Pvt) Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

Kings hotel group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Creative Content Writer - Kandy
Creative Content Writer - Kandy

KONGCEPTS

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Accounts Assistants - Kandy
Accounts Assistants - Kandy

New Lead Readymix (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Preschool Teacher /පෙර පාසල් ගුරුවරියන් -Kandy
Preschool Teacher /පෙර පාසල් ගුරුවරියන් -Kandy

KANDY PRESCHOOL

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Packing Assistant - Kandy
Packing Assistant - Kandy

Global International Services (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Office Admin - Kandy
Office Admin - Kandy

Chess Emperor

රු 30,000 - 50,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Receptionist - Kandy
Receptionist - Kandy

Dream Care ( pvt ) Ltd

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Barmen - Kandy
Barmen - Kandy

quick link

රු 60,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

Production Recruitment Company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cook - Kandy
Cook - Kandy

quick link

රු 60,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Bellboy - Kandy
Bellboy - Kandy

quick link

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Boy-Kandy
Room Boy-Kandy

quick link

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - වරාය (පුද්) අoශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - කුණ්ඩසාලේ
වරාය (පුද්) අoශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - කුණ්ඩසාලේ

Production Recruitment Company

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Recovery Officers - Kandy
Recovery Officers - Kandy

D. C. Holdings

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලූ වාහන රියදුරන් අවශ්‍යයි - කටුගස්තොට
සැහැල්ලූ වාහන රියදුරන් අවශ්‍යයි - කටුගස්තොට

Company

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කලමණාකාර සහයක -ගම්පොල
කලමණාකාර සහයක -ගම්පොල

DMI INTERNATIONAL

රු 20,000 - 80,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Bell Boy - Kandy
Bell Boy - Kandy

quick link

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Commis Chef - Kandy

Mulberry SugarCarb

රු 20,000 - 40,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sales Associate - Kandy
Sales Associate - Kandy

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - කඩුගන්නාව
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - කඩුගන්නාව

Production Recruitment Company

රු 55,000 - 58,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Receptionist - Kandy
Receptionist - Kandy

Summerset Overseas Education

රු 30,000 - 40,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

Kings hotel group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ආහාර නිෂ්පාදන අංශ සා සේවක/සේවිකාවන් - ගම්පොල
ආහාර නිෂ්පාදන අංශ සා සේවක/සේවිකාවන් - ගම්පොල

kithlanka /කිත්ලංකා

රු 43,000 - 49,500

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - මුළුතැන්ගේ සහායකයින් - පේරාදෙණිය
මුළුතැන්ගේ සහායකයින් - පේරාදෙණිය

dl grup

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!