වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kobota 35 Excavator
Kobota 35 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mahendra 575D1 Tractor
Mahendra 575D1 Tractor

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Vibrate Roller
Vibrate Roller

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 450,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - JCB backhoe loader
JCB backhoe loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - TCM Wheel Loader
TCM Wheel Loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Yanmar Wheel Loader
Yanmar Wheel Loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Jcb excavator 2000
Jcb excavator 2000

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - KOMATSU PC -200 - 6
KOMATSU PC -200 - 6

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Bobcat 743
Bobcat 743

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Excavator IHI 50
Excavator IHI 50

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu Excavator PC60-3
Komatsu Excavator PC60-3

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,690,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,650,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu Forward Boom Truck
Isuzu Forward Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,475,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Fighter Concrete Mixer
Mitsubishi Fighter Concrete Mixer

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,475,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kubota 32 Excavator
Kubota 32 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu excavator (30-5)
Komatsu excavator (30-5)

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 680,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Hand Tractor
Hand Tractor

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 195,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - 2002 ZA-3... jcb
2002 ZA-3... jcb

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kubota K 75
Kubota K 75

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 230,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - WRECKER TRUCK
WRECKER TRUCK

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kubota Excavator
Kubota Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 375,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Tractor with Trailer
Tractor with Trailer

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,260,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!