දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi BS3e pc 30
Mitsubishi BS3e pc 30

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 560,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Tadano crane
Tadano crane

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kato Crane
Kato Crane

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu 130-7 Excavator
Komatsu 130-7 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Cargo Crane
Mitsubishi Canter Cargo Crane

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,475,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Excavation
Excavation

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Yanmar B37
Yanmar B37

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,675,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kobelco sk60
Kobelco sk60

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - CAT 312BL Excavator
CAT 312BL Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu PC200 Excavator
Komatsu PC200 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kobelco SK200 Excavator
Kobelco SK200 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,990,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - 2018 BRAND NEW FORKLIFT
2018 BRAND NEW FORKLIFT

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Yanmar Wheel Loader
Yanmar Wheel Loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Fork lifter (Komatsu)
Fork lifter (Komatsu)

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu Excavator PC 40
Komatsu Excavator PC 40

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Vibrate Roller
Vibrate Roller

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Fork Lift
Fork Lift

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Excavator Job Ace Tb- 025
Excavator Job Ace Tb- 025

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 625,000

දින 50
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Motor Grader – 150
Mitsubishi Motor Grader – 150

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 50
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kubota Excavator
Kubota Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,550,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!