වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - Gemei Hair straightener
Gemei Hair straightener

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,200

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - Hair Threading threader
Hair Threading threader

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 600

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - Ceragem v3 bed & ceramix mat
Ceragem v3 bed & ceramix mat

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 400,000

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - NINA IBU PUTHI WHITENING BOOSTER CREAM
NINA IBU PUTHI WHITENING BOOSTER CREAM

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,000

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - GULTA BOTOX 200000 MG AURA WHITENING
GULTA BOTOX 200000 MG AURA WHITENING

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 9,000

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - BEARD GROWTH oil
BEARD GROWTH oil

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,350

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - PHILIPS Lumea Permanent Hair Removal
PHILIPS Lumea Permanent Hair Removal

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 95,000

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - Beard Oil (රැවුල වර්ධනයට)
Beard Oil (රැවුල වර්ධනයට)

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,990

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - BLACKHEADS, SKIN TAGS, AGE SPOTS REMOVER
BLACKHEADS, SKIN TAGS, AGE SPOTS REMOVER

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,500

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - WHITENING SKIN CARE SERIES
WHITENING SKIN CARE SERIES

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 10,000

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - IBU PUTIH WHITENING CREAM PLUS SOAP
IBU PUTIH WHITENING CREAM PLUS SOAP

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,000

දින 3
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - Ceragem heating therapy bed
Ceragem heating therapy bed

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 510,000

දින 4
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - MARVELOUS TRUE DETOX
MARVELOUS TRUE DETOX

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 6,000

දින 4
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - Tattoo Machine - Sabre Air UK
Tattoo Machine - Sabre Air UK

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 70,000

දින 4
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - BEFIT GARCINIA EXTRACT
BEFIT GARCINIA EXTRACT

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 8,000

දින 4
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - PRETTY DOUBLE GLUTA SKIN WHITENING SOAP
PRETTY DOUBLE GLUTA SKIN WHITENING SOAP

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,200

දින 4
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - SLIMMING BODY LOTION
SLIMMING BODY LOTION

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 5,000

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - COFFEE BODY SCRUB AND SOAP
COFFEE BODY SCRUB AND SOAP

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 4,000

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - EGG WHITENING FACE MASK
EGG WHITENING FACE MASK

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,000

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - PEARL BODY WHITENING CREAM/LOTION
PEARL BODY WHITENING CREAM/LOTION

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 6,000

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - HAIR LOSS HEARBAL SHAMPOO SANTA
HAIR LOSS HEARBAL SHAMPOO SANTA

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 5,000

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - COLLAGEN + VIT E WHITENING FACIAL FOAM
COLLAGEN + VIT E WHITENING FACIAL FOAM

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,000

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - ALL NATURAL PEWIIT SOAP
ALL NATURAL PEWIIT SOAP

සාමාජිකයානුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,000

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - Slimming massage belt
Slimming massage belt

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 8,000

දින 6
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-නුවර - Make up box
Make up box

නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 30,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!