වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Pallekele stadium banglow Hotel for sale
Pallekele stadium banglow Hotel for sale

3,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building in Kandy City
Building in Kandy City

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 700,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for Sale - Gampola
Shop for Sale - Gampola

180 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Clothing Shop With all the items for sale in Gampola
Clothing Shop With all the items for sale in Gampola

160 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - 4 Storied Building for Sale - Kandy
4 Storied Building for Sale - Kandy

3,700 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building for sale Kengalla
Commercial building for sale Kengalla

7,350 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 54,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Revenue Generating Premium Land for Sale
Revenue Generating Premium Land for Sale

12,828 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 139,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Retail / Wholesale or Super Market Space - Kandy
Retail / Wholesale or Super Market Space - Kandy

745 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Kandy, Dangolla. 4 Stories Building Next to The Dangolla Ground
Kandy, Dangolla. 4 Stories Building Next to The Dangolla Ground

6,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale in Kandy City
Building for sale in Kandy City

12,800 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop For Sale - Pilimathalawa
Shop For Sale - Pilimathalawa

1,200 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Bakery Business for Sale in Kandy
Bakery Business for Sale in Kandy

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Kandy Ampitiya Road Facing Commercial Property for Sale
Kandy Ampitiya Road Facing Commercial Property for Sale

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 173,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building for Sale in Peradeniya
Commercial Building for Sale in Peradeniya

2,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Property for Sale in Danthure
Commercial Property for Sale in Danthure

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale in hunnasgiriya
Building for sale in hunnasgiriya

1,850 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale - Katugastota
Building for sale - Katugastota

4,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel For Sale In Kandy
Hotel For Sale In Kandy

10,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 220,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Guest House for Sale - lake round kandy
Guest House for Sale - lake round kandy

5,202 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building For Sale In Gampola doluwa rd pallewela
Building For Sale In Gampola doluwa rd pallewela

760 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel in Heart of Kandy City
Hotel in Heart of Kandy City

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 700,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Salon For Sale in Kandy
Salon For Sale in Kandy

2,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Kandy City Hotel for Sale
Kandy City Hotel for Sale

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 700,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Business Place for Sale in - Digana
Business Place for Sale in - Digana

1,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury Bungalow For Sale In Kandy
Luxury Bungalow For Sale In Kandy

4,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 46,000,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!