වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - SUPER LUXURY HOTEL KANDY
SUPER LUXURY HOTEL KANDY

15,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop With House For Sale In Gelioya
Shop With House For Sale In Gelioya

2,178 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Property In Katugastota
Commercial Property In Katugastota

1,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Tea Factory With Land For Sale Kandy
Tea Factory With Land For Sale Kandy

10,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - SHOPS FOR SALE AT HEART OF GELIOYA
SHOPS FOR SALE AT HEART OF GELIOYA

1,540 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building For Sale Gampola
Commercial Building For Sale Gampola

900 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop with house in Lankathilaka
Shop with house in Lankathilaka

1,600 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale in Kandy
Building for sale in Kandy

8,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building for sale kandy
Commercial building for sale kandy

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 180,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building For Sale In Kandy
Commercial Building For Sale In Kandy

900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Restaurant for sale Pilimatalawa
Restaurant for sale Pilimatalawa

2,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - 2 Story Building Katugastota
2 Story Building Katugastota

2,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 57,500,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building in kandy
Building in kandy

6,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 89,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building For Sale In Digana
Building For Sale In Digana

2,100 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop For Sale In Gampola - Weligalla
Shop For Sale In Gampola - Weligalla

1,800 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Pallekele stadium banglow
Pallekele stadium banglow

2,700 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,070 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 31,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building for sale kandy
Commercial Building for sale kandy

12,020 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hardware for sale in kandy
Hardware for sale in kandy

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Tea Factory For Sale - Kandy
Tea Factory For Sale - Kandy

25,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale in Kandy
Shop for sale in Kandy

700 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,350 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial property in Peradeniya
Commercial property in Peradeniya

700 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,500,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Tea estate with Bungalows for Sale Kandy
Tea estate with Bungalows for Sale Kandy

15,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building in Katugastota
Commercial building in Katugastota

4,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,500,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!