වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Weight Lifting Leather Hand Gloves
Weight Lifting Leather Hand Gloves

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 890

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket set
Cricket set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,750

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket set
Cricket set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Teleseen rock gym
Teleseen rock gym

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Exercise Bar
Exercise Bar

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,950

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Weight set
Weight set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,500

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Albion headgear
Albion headgear

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Weight Lifting Leather Hand Gloves
Weight Lifting Leather Hand Gloves

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,150

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cross trainer machine
Cross trainer machine

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 17,500

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Olympic bench
Olympic bench

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Shimano Bantam Coriolis 100 fishing reel
Shimano Bantam Coriolis 100 fishing reel

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Abu Garcia 5600 C4 Fishing Reel
Abu Garcia 5600 C4 Fishing Reel

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 22,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Penn Alliance Al650SW Fishing Reel
Penn Alliance Al650SW Fishing Reel

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Treadmill
Treadmill

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 42,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Single layer camping tent
Single layer camping tent

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,800

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Penn Alliance 850SW Fishing Reel
Penn Alliance 850SW Fishing Reel

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Treadmill
Treadmill

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Chest expander
Chest expander

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Speed Spikes
Speed Spikes

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,300

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - SS bat
SS bat

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket set
Cricket set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket full set
Cricket full set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - 30KG weight set
30KG weight set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 28
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Pec dec machine
Pec dec machine

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 29
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - AB machines
AB machines

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 29,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!