දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Gym Set
Gym Set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

පැය 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Leather Set
Leather Set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

පැය 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket Set
Cricket Set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - CRICKET HELMET(SUDU YAKADA)
CRICKET HELMET(SUDU YAKADA)

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Sport Shoe
Sport Shoe

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Home gym
Home gym

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 37,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Fitbit Charge 2
Fitbit Charge 2

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 21,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Complete Gym
Complete Gym

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Gym items
Gym items

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Orbitrek
Orbitrek

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Set - Gloves and Leader Bat
Set - Gloves and Leader Bat

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Treadmill
Treadmill

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - CA Power Bat
CA Power Bat

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Gym Items
Gym Items

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 125,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Multi Purpose - Leather Hand Gloves
Multi Purpose - Leather Hand Gloves

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,090

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Exercise machine for legs
Exercise machine for legs

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Power Fit Compact
Power Fit Compact

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 22,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Tibhar German table tennis racket
Tibhar German table tennis racket

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Latpulldown Workstation.
Latpulldown Workstation.

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 90,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Nike Basket Ball Shoes
Nike Basket Ball Shoes

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Orbitrec Exercise Machine
Orbitrec Exercise Machine

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Decline bench
Decline bench

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 28,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Incline bench
Incline bench

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - AB machines
AB machines

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - SS Cricket Bat
SS Cricket Bat

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!