වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 248 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

31,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Street Rally 2018
Yamaha Ray ZR Street Rally 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 276,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEO 2017
Yamaha FZ VIR 2 BEO 2017

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFH 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFH 2018

7,399 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFB 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFB 2018

8,209 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEY 2017
Yamaha FZ VIR 2 BEY 2017

12,322 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFI New 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFI New 2018

10,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFF 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFF 2018

9,188 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEZ 2018
Yamaha FZ VIR 2 BEZ 2018

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFT 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFT 2018

8,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEA 2017
Yamaha FZ VIR 2 BEA 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFR 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFR 2018

9,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFK ONLIGH 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFK ONLIGH 2018

5,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BDL 2017
Yamaha FZ VIR 2 BDL 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFJ New 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFJ New 2018

6,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFS 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFS 2018

8,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFB 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFB 2018

8,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFD 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFD 2018

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFY onlight 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFY onlight 2018

7,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEQ 2017
Yamaha FZ VIR 2 BEQ 2017

12,338 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEQ 2017
Yamaha FZ VIR 2 BEQ 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFA New 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFA New 2018

7,928 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S FZS VER 8/12 2018
Yamaha FZ S FZS VER 8/12 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR DISC 7/12 2018
Yamaha Ray ZR DISC 7/12 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 264,900

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 16 7/12 2018
Yamaha FZ 16 7/12 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 394,900

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 7/12/2018 2018
Yamaha FZ 7/12/2018 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 394,900

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S Double Disc 2018
Yamaha FZ S Double Disc 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!