වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 140 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - ලිපිකරු/කලමණාකාර සහයක(දිවයින ) - පානදුර
ලිපිකරු/කලමණාකාර සහයක(දිවයින ) - පානදුර

SMART CIRCLE

රු 18,000 - 55,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - පුහුණු කළමනාකරු - කළුතර
පුහුණු කළමනාකරු - කළුතර

company

රු 15,000 - 35,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Manegment training - Panadura
Manegment training - Panadura

asia group pvt ltd

රු 68,000 - 135,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක - පානදුර
සුපරීක්ෂක - පානදුර

granton international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක - හොරණ
සුපරීක්ෂක - හොරණ

DMI International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක /කලමණාකාර සහයක -අළුත්ගම
සුපරීක්ෂක /කලමණාකාර සහයක -අළුත්ගම

DMI INTERNATIONAL

රු 18,500 - 55,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Crew Member- Alutgama
Crew Member- Alutgama

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Delivery Rider - Kalutara
Delivery Rider - Kalutara

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Distributor Sales Rep - Kalutara

Ganidu Enterprises (Private ) Limited

රු 20,000 - 40,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Delivery Rider - Kalutara
Delivery Rider - Kalutara

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Team Members - Kalutara
Team Members - Kalutara

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Training supervisors - Pandura
Training supervisors - Pandura

optimo intarnational

රු 55,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Store Keeper - Panadura
Store Keeper - Panadura

ACON PARTY FAVORS (PVT) LTD,

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
A/C Technician - Panadura

UNITY AIR CONDITION SERVICES

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Finacial Planning Executive - Aluthgama
Finacial Planning Executive - Aluthgama

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Supervisor - Matugama
Supervisor - Matugama

innovage international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Heavy Vehicle Driver - Panadura

FINZ CYCLE

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සහාය කලමනාකරු - අලුත්ගම
සහාය කලමනාකරු - අලුත්ගම

Granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Dental Surgeon Assistant -Panadura

Dental Surgery

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Clerks - Bandaragama
Clerks - Bandaragama

Derrik Investments & Ranjaya Traders Pvt Ltd

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Digital Marketing Executive-Bandaragama
Digital Marketing Executive-Bandaragama

RANJAYA TRADERS PVT LTD

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Supervisor(Male/Female)- Panadura
Supervisor(Male/Female)- Panadura

DMI(Pvt)Ltd

රු 34,000 - 36,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Location Manager - Ingiriya
Location Manager - Ingiriya

asia group (pvt) ltd

රු 65,000 - 85,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Training Assistant Manager - Horana
Training Assistant Manager - Horana

Optimo international

රු 35,000 - 60,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Assistant Managers - Bandaragama
Assistant Managers - Bandaragama

Derrick Finance & Ranjaya Traders Pvt Ltd

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!