වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Graphic Designer - Bandaragama

Ranjaya Traders

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Receptionist Cum Cashier - Panadura
Receptionist Cum Cashier - Panadura

Sachitra Hospital

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක - අලුත්ගම
සුපරීක්ෂක - අලුත්ගම

optimo international

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ සේවක සේවිකාවන් - කලුතර
ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ සේවක සේවිකාවන් - කලුතර

Tholilshalai Recruitment

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Sales Representative - Ingiriya
Sales Representative - Ingiriya

punsanda incense and company

රු 35,000 - 100,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Graphic Designer - Bandaragama

Ranjaya Traders

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - ලොරි සහායකයින් - පානදුර
ලොරි සහායකයින් - පානදුර

T.S.P Distributors

රු 26,000 - 28,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Sales Assistant - Kalutara
Sales Assistant - Kalutara

Danu Garments

රු 15,000 - 20,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Management Trainee - Mathugama
Management Trainee - Mathugama

Asia Group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Trainee Marketing Executives - Kalutara
Trainee Marketing Executives - Kalutara

SMART CIRCLE

රු 36,000 - 70,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Crew Member - Kaluthara
Crew Member - Kaluthara

KFC Restaurants

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Crew Member - Welipenna
Crew Member - Welipenna

KFC Restaurants

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - වරාය (පුද් )-සාමාන්‍ය සේවකයින් -කොළඹ
වරාය (පුද් )-සාමාන්‍ය සේවකයින් -කොළඹ

Good job pvt ltd

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Sales Representative - Horana
Sales Representative - Horana

FINZ CYCLE TRADERS

රු 20,000 - 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - IT Executive - Panadura
IT Executive - Panadura

Total Solution

රු 25,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Clerk - Kalutara
Clerk - Kalutara

company

රු 15,000 - 20,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශයට සේවකයින් - පානදුර
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශයට සේවකයින් - පානදුර

Tholilshalai Recruitment

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Doctor - Kalutara

Dispensary

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයන්ට සාමාන්‍ය සේවක - හොරණ
කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයන්ට සාමාන්‍ය සේවක - හොරණ

Jobline Company

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Room Assistant - Kalutara
Room Assistant - Kalutara

Amaya Association

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Steward - Wadduwa
Steward - Wadduwa

Amaya Association

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - MARKETING MANAGERS - HORANA
MARKETING MANAGERS - HORANA

OPTIMO GROUP

රු 18,000 - 55,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Office Clerk(HRM) - Alutgama
Office Clerk(HRM) - Alutgama

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශ සේවක /සේවිකාවන් - ඉංගිරිය
කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශ සේවක /සේවිකාවන් - ඉංගිරිය

Sihashakthi pvt ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක - කළුතර
සුපරීක්ෂක - කළුතර

Inovage group

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Draftsman - Kalutara
Draftsman - Kalutara

Golden Ray Touch

රු 15,000 - 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Executive Showroom Manager - Panadura
Executive Showroom Manager - Panadura

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!