වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Office Assistant - Horana
Office Assistant - Horana

The Headmasters

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
Delivery Assistant - Kalutara

Kalyani Distributors

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Steward - Aluthgama
Steward - Aluthgama

LAGOON GARDEN HOTEL

රු 15,000 - 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Account Assistant - Kalutara
Account Assistant - Kalutara

Samren Holdings Company pvt Ltd

රු 18,000 - 25,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Marketing Executive - Kalutara
Marketing Executive - Kalutara

granton international

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Supervisor - Matugama
Supervisor - Matugama

innovage international

රු 23,000 - 35,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක - පානදුර
සුපරීක්ෂක - පානදුර

dmi international

රු 28,000 - 56,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Financial Planning Executive - Horana
Financial Planning Executive - Horana

Private Poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Container Helper - kaluthara
Container Helper - kaluthara

Asion transport (pvt) ltd

රු 45,000 - 48,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Front Counter Officer - Kalutara
Front Counter Officer - Kalutara

Simlo Restaurants and foods pvt ltd

රු 25,000 - 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Driver - Alutgama

Philips distribute

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Accounts Clerk - Kalutara

Sagana Enterprises (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Showroom Assistant - Panadura

Abans

රු 15,000 - 25,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Machine Minders (Technicians) - Panadura
Machine Minders (Technicians) - Panadura

ACON PARTY FAVORS (PVT) LTD,

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - කළමනාකරු - අලුත්ගම
කළමනාකරු - අලුත්ගම

Optimo International

රු 55,000 - 60,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Account Manager Small & Medium Business
Account Manager Small & Medium Business

Dialog Axiata PLC

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Chinese Cooks - Beruwala

Kandoori restaurants

රු 30,000 - 50,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - බෙදා හැරීමේ නිලදාරී - පානදුර
බෙදා හැරීමේ නිලදාරී - පානදුර

Sachitra Hospitals (Pvt.) Ltd.

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සහාය සුපරීක්ෂක - වාද්දුව
සහාය සුපරීක්ෂක - වාද්දුව

granton international

රු 45,000 - 48,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - අලෙවි විධායක - හොරණ
අලෙවි විධායක - හොරණ

Ayolan Investment

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Trainee Manager - Mathugama
Trainee Manager - Mathugama

DMI (PVT) LTD

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Room Assistant - Horana

Sisiliyana Stone Resort (Pvt) Ltd

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Training Manager - Beruwala

optimo group

රු 65,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - පුහුණු සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- පානදුර
පුහුණු සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- පානදුර

DMI (PVT) LTD

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරික්ෂක - හොරණ
සුපරික්ෂක - හොරණ

optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!