දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Kobelco SR 115 m-6 Excavator
Kobelco SR 115 m-6 Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - MITSUBISHI MM40T
MITSUBISHI MM40T

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Ihi japan 30
Ihi japan 30

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu Excavator PC30-6
Komatsu Excavator PC30-6

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 620,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - FURUKAWA HL706
FURUKAWA HL706

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,525,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - HITACHI EX120-3
HITACHI EX120-3

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,400,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - IHI30NX
IHI30NX

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - KOMATSU PC130-6
KOMATSU PC130-6

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu JCB
Komatsu JCB

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB(P12)
JCB(P12)

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - DN-XIA SUPPER - 2015
DN-XIA SUPPER - 2015

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - MITSUBISHI MM40T
MITSUBISHI MM40T

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - IHI30G
IHI30G

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - KOMATSU PC30MR-1
KOMATSU PC30MR-1

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,100,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - KUBOTA KH90 (35)
KUBOTA KH90 (35)

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu D 315_16 (track loader)
Komatsu D 315_16 (track loader)

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Fork lift
Fork lift

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 280,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu pc20-7
Komatsu pc20-7

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3X
JCB 3X

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Excavator For Sale
Excavator For Sale

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 25,000,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu Excavator 30/5
Komatsu Excavator 30/5

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - HITACHI Excavator
HITACHI Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,025,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Jcb 3cx
Jcb 3cx

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,250,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Kubota L2202
Kubota L2202

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Isuzu Boom Truck 350
Isuzu Boom Truck 350

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3CX
JCB 3CX

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,750,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - IHI Furukawa 30
IHI Furukawa 30

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!