වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor - Kaduwela
Supervisor - Kaduwela

Granton International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 48
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ගෘහ සේවිකා - කඩුවෙල
ගෘහ සේවිකා - කඩුවෙල

ශ්‍රී සුබසෙත

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Kaduwela
Data Entry Operator - Kaduwela

Domestic Express p.v.t l.t.d

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාර්යාලීය ලිපිකරු - කඩුවෙල
කාර්යාලීය ලිපිකරු - කඩුවෙල

Smart circle

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Branch manager - Kaduwela
Branch manager - Kaduwela

Ruvisia (pvt)ltd

රු 80,000 - 140,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Fabricator - Kaduwela
Fabricator - Kaduwela

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Kitchen Helper - All Island
Kitchen Helper - All Island

hotel grups

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Electrical Technician - Weliwita
Electrical Technician - Weliwita

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Stores Assistant - Kaduwela

SENU LANKA AUTO PARK

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Service Station Supervisor - Kaduwela

SENU LANKA AUTO PARK

රු 25,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරීෂක - කඩුවෙල
සුපරීෂක - කඩුවෙල

Optimo International

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Technical Officer - Kaduwela
Technical Officer - Kaduwela

THK Electrical Engineering (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pastry Chef - All Island
Pastry Chef - All Island

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)- කඩුවෙල
සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)- කඩුවෙල

Optimo international(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කෝකිවරු - දිවයින පුරා
කෝකිවරු - දිවයින පුරා

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Kitchen Helper - All Island
Kitchen Helper - All Island

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Colombo Area
Crew Member - Colombo Area

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Kaduwela
Driver - Kaduwela

Daraz.lk

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Senior Front End Web Developer
Senior Front End Web Developer

Innov8 tech solutions

රු 100,000 - 130,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - පරිගණක දත්ත ක්‍රියාකරුවන් - කඩුවෙල
පරිගණක දත්ත ක්‍රියාකරුවන් - කඩුවෙල

Domestic Express

රු 15,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Account Assistant - Kaduwela
Account Assistant - Kaduwela

THK Electrical Engineering (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Trainee - Kaduwela
Management Trainee - Kaduwela

ASIA GROUP PVT lTD

රු 65,000 - 120,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Kaduwela
Sales Executive - Kaduwela

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Draftsmn - Athurugiriya
Draftsmn - Athurugiriya

Hometech Solution Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist - Kaduwela
Receptionist - Kaduwela

MPM Consulting

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!