වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor-Kaduwela
Supervisor-Kaduwela

Optimo International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරීක්ෂක - කඩුවෙල
සුපරීක්ෂක - කඩුවෙල

granton international

රු 18,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Team Leader - Kaduwela
Team Leader - Kaduwela

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Driver - Kaduwela

Ventures (pvt). ltd

රු 50,000 - 65,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider-Kaduwela
Delivery Rider-Kaduwela

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Delivery Agent - All Island

Reich star holdings pvt ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රැකියා ඇබෑර්තු
රැකියා ඇබෑර්තු

Fairmax international (pvt)ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Steward - Kaduwela
Steward - Kaduwela

The River Edge Hotel

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor - KADUWELA
Supervisor - KADUWELA

FAIRMAX INTERNATIONAL (PVT) LTD

රු 25,000 - 96,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Manager(Trainee) - Athurugiriya
Manager(Trainee) - Athurugiriya

Look@me Textiles Pvt Ltd

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Trainee Workshop Supevisor - Kaduwela

senu lanka auto park . kaduwela

රු 15,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Automobile workshop manager - Kaduwela

senu lanka auto park . kaduwela

රු 40,000 - 80,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු - කඩුවෙල
කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු - කඩුවෙල

Factory

රු 38,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor Kaduwela -
Supervisor Kaduwela -

DMI International

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management training-Kaduwela
Management training-Kaduwela

Ruvisia group pvt ltd

රු 68,500 - 138,500

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Kaduwela
Delivery Rider - Kaduwela

Domex

රු 22,000 - 65,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Cum Packing Assistant -Kaduwela
Delivery Cum Packing Assistant -Kaduwela

සාරකෙත හෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Office Assistant - Kaduwela

Ventures Enterprises PVT LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training Managers - Kaduwela
Training Managers - Kaduwela

FAIRMAX INTERNATIONAL (PVT) LTD

රු 35,000 - 85,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වරාය පුද්ගලික අංශයට කමිකරැ - කඩුවෙල
වරාය පුද්ගලික අංශයට කමිකරැ - කඩුවෙල

SSM ( pvt ) Ltd

රු 45,000 - 48,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Account Assistant - Kaduwela

Dammika Garment

රු 30,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Auto CAD Draftsman - Kaduwela
Auto CAD Draftsman - Kaduwela

ISURU RECRUITMENT

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Architectural Draftsman - Athurugiriya
Architectural Draftsman - Athurugiriya

Hometech Solution Pvt Ltd

රු 40,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
Training Manager - Kaduwela

optimo group

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
Montessori Teachers - Kaduwela

TLP International Pvt Ltd

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!