දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale in Kaduwela
Luxury House for sale in Kaduwela

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

නිවාස-කොළඹ - House at Nawagamuwa
House at Nawagamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Two Stories House For Sale @ Kaduwela
Two Stories House For Sale @ Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House For Sale kaduwela
House For Sale kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela
House for sale in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE - KADUWELA
HOUSE FOR SALE - KADUWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House Fo Sale In Kaduwela
House Fo Sale In Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ranala
House for Sale in Ranala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - New House For Sale In Kaduwela
New House For Sale In Kaduwela

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,275,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Land for Sale with House-Kaduwela
Land for Sale with House-Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN KADUWELA
HOUSE FOR SALE IN KADUWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Fully complete luxury house kaduwela
Fully complete luxury house kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Two Story House For Sale In Kaduwela
Two Story House For Sale In Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kaduwela
House For Sale In Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kaduwela
House for Sale in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kaduwela
House For Sale In Kaduwela

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kaduwela
House for sale - Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - House in Kaduwela
House in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 19
නිවාස-කොළඹ - Two story house for sale in Kaduwela
Two story house for sale in Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - New 2 stories house for sale in Kaduwela
New 2 stories house for sale in Kaduwela

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela
House for sale in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Hewagama
House For Sale in Hewagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House for sale near SLITT Kaduwela
House for sale near SLITT Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 25
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House for sale in Kaduwela
Two Storied House for sale in Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 25
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kaduwela
House For Sale In Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!