දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex Rent for Kadawatha
Annex Rent for Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstair Annex for rent - Kadawatha
Upstair Annex for rent - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent -Kadawatha
Rooms for rent -Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kadawatha
Annex for rent in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 31,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent - Mahara
Annex For Rent - Mahara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstair house for rent kadawatha
Upstair house for rent kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent - Kadawatha
Rooms for rent - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent - Kadawatha
Annex For Rent - Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ROOM FOR RENT KADAWATHA
ROOM FOR RENT KADAWATHA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Kadawatah
Room for rent - Kadawatah

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent-Kadawatha
Annex for rent-Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rent For Room In Kadawatha
Rent For Room In Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in, Kadawatha
Room for rent in, Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ආරක්ෂිත නවාතැන් පහසුකම් කිරිබත්ගොඩ
ආරක්ෂිත නවාතැන් පහසුකම් කිරිබත්ගොඩ

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Kadawatha
Room for rent - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex Rent for Kadawatha
Annex Rent for Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Kadawatha
Rooms for rent in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 51
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Up stair house for rent in Kadawatha
Up stair house for rent in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 52
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Kadawatha
Room for rent in Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 55
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Kadawatha, Eldeniya
Rooms for rent in Kadawatha, Eldeniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent in Kadawatha.
Annex for Rent in Kadawatha.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!