දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in - Kadawatha
Rooms for Rent in - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Kadawatha
Room for Rent in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kadawatha
Annex for rent in Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - One Room Annex In Kadawatha
One Room Annex In Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Kadawatha
Room for rent - Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent Mahara
Room for Rent Mahara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent In Imbulgoda
Annex for rent In Imbulgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - House for rent in Ragama
House for rent in Ragama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - BOARDING PLACE FOR GIRLS KADAWATHA
BOARDING PLACE FOR GIRLS KADAWATHA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for a working lady - Kadawatha
Room for a working lady - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in Kadawatha
Rooms for Rent in Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room For Rent In Kadawatha
Room For Rent In Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 43
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent 2BHK - Kirillawala
Annex for Rent 2BHK - Kirillawala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 45
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent at Imbulgoda
Room for rent at Imbulgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Kadawata
Room for rent in Kadawata

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Brand New Room For Rent In Kadawatha
Brand New Room For Rent In Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 51
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - annex for rent kadawatha
annex for rent kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!