වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Supervisor male\Female - Kirillawala

Summit Garment

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Drivers - kadawatha

OLICO HOUSE

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supervisor - Kadawatha
Supervisor - Kadawatha

Innovage International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Kadawatha
Sales Executive - Kadawatha

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Senior Sales Executive - Kadawatha
Senior Sales Executive - Kadawatha

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Area Sales Manager - Kadawatha
Area Sales Manager - Kadawatha

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Accountant - Kadawatha

Private Owned Company

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Store Keeper - Kadawatha
Store Keeper - Kadawatha

Jayakodi Super

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - SALES Call center - Mahara Kadawatha
SALES Call center - Mahara Kadawatha

Business People Solutions

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Kadawatha
Marketing Executive - Kadawatha

Business People Solutions

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Telemarketing Executive - Kadawatha
Telemarketing Executive - Kadawatha

Business People Solutions

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Developer - Kadawatha
Web Developer - Kadawatha

Business People Solutions

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Financial Planning Executive - Kadawatha
Financial Planning Executive - Kadawatha

AIA INSURANCE LANKA PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Training Assistant - Kadawatha
Training Assistant - Kadawatha

optimo group

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Manual Lath Machine Operator - Kadawatha
Manual Lath Machine Operator - Kadawatha

Aero Sense (Pvt)Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Junior Secretary (Trainee) - Kadawatha

Kiffs Pvt Limited

රු 15,000 - 20,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Stores Assistant - Kadawatha

Aero Sense (Pvt)Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ගිනුම් ලිපිකරැ - කඩවත
ගිනුම් ලිපිකරැ - කඩවත

Bk group

රු 20,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales & Marketing Officer - Kadawatha
Sales & Marketing Officer - Kadawatha

Autarky

රු 18,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Operator - Kadawatha
Computer Operator - Kadawatha

Jayakody Trade Center

රු 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Driver(Pick me)-Kadawatha

Pick me

රු 40,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
AC Technician - Kadawatha

C k ref engineers

රු 10,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Customer Service Executive (Female)
Customer Service Executive (Female)

Callceylon UK Ltd

රු 25,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Clerk - Kadawatha
Clerk - Kadawatha

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - CCTV Cum Computer Hardware Technician
CCTV Cum Computer Hardware Technician

Global Soft Solution (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!