වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක (පුහුනු/නුපුහුණු ) - කඩවත
සුපරීක්ෂක (පුහුනු/නුපුහුණු ) - කඩවත

Smartcircle(pvt)LTD

රු 15,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පිලිගැනීමේ නිලධාරීන්/නිලධාරීනී - කඩවත
පිලිගැනීමේ නිලධාරීන්/නිලධාරීනී - කඩවත

innovage international

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Clerk - Kadawatha

manpower agency

රු 18,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider- Kadawatha
Delivery Rider- Kadawatha

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cashier For Color Lab - Kadawatha
Cashier For Color Lab - Kadawatha

Yumeth Color Lab

රු 17,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative - Kadawatha
Sales Representative - Kadawatha

LIKTUS

රු 35,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්-කඩවත
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්-කඩවත

Good Job (PVT) Ltd

රු 32,000 - 42,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Cashier - Kadawatha

JAYAKODY SUPER CENTER/KIRILLAWALA

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Bank Recovery Officer - Kadawatha
Bank Recovery Officer - Kadawatha

Smart Credit Recovery

රු 15,000 - 75,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වරාය පුද්ගලික අංශයට කමිකරැ - කඩවත
වරාය පුද්ගලික අංශයට කමිකරැ - කඩවත

SSM Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Marketing Officer - Kadawatha
Sales Marketing Officer - Kadawatha

WVM Creation House

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Accounts Clerk - Kadawatha

Odmi International Pvt Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Gents Hair Dresser - Kadawatha

Saloon Moona hair and beauty

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Assistant (Female) - Ragama
Office Assistant (Female) - Ragama

Global Soft Solution (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක - කඩවත
සුපරීක්ෂක - කඩවත

Granton international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පුහුණු ශාඛා කලමනාකාර නිලධාරීන් - කඩවත
පුහුණු ශාඛා කලමනාකාර නිලධාරීන් - කඩවත

GMI International Gampaha

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
SALES REPRESENTATIVE - KADAWATHA

KINGS DISTRIBUTORS

රු 24,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Type Setter - Kadawatha

SSB Construction

රු 14,000 - 15,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Financial Planning Exec - Kadawatha
Financial Planning Exec - Kadawatha

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Receptionist - Kadawatha
Receptionist - Kadawatha

ADS king

රු 12,000 - 16,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representatives - Kadawatha
Sales Representatives - Kadawatha

Raptures Associates

රු 35,000 - 85,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supervisor(Male/Female)- Kadawatha
Supervisor(Male/Female)- Kadawatha

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
Accounts assistant - Kadawatha

Structural Waterproofing Company (pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
Housemaid - Kadawatha

Mr. Dinusha Lakmal

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative - Kadawatha
Sales Representative - Kadawatha

The Headmasters

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!