දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale at Dalupitiya,
Luxury house for sale at Dalupitiya,

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,800,000

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha.
House for Sale in Kadawatha.

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kadawatha
House For Sale In Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,975,000

නිවාස-ගම්පහ - 2 Story house for sale in Kadawatha
2 Story house for sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Kadawatha
House For Sale Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,100,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House For Sale Kadawatha
Brand New House For Sale Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House For Sale Kadawatha
Brand New House For Sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale at Kadawata.
House for Sale at Kadawata.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House for Sale at Kadawatha
Two Storied House for Sale at Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,850,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha.
House for Sale in Kadawatha.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,800,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Kp propert House Kadawath
Kp propert House Kadawath

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale-Kadawatha
House for sale-Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kadawatha
House for sale - Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - New house for sale in Kadawatha
New house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Completed house Kadawatha Surigama
Completed house Kadawatha Surigama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,900,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Mahara Kadawatha
House for sale in Mahara Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kirillavala Kadawatha
House for sale in Kirillavala Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kadawatha
House for Sale - Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kadawatha
House for Sale - Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House in kadawatha
House in kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,100,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kadawatha
House for sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!