දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - CONCRIET MICTURE
CONCRIET MICTURE

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,300,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU LIFTER
KOMATSU LIFTER

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - FORK LIFT TON 3
FORK LIFT TON 3

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU FORKLIFT
KOMATSU FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KATO 25 TON ROUGH TERRAIN CRANE Gampaha
KATO 25 TON ROUGH TERRAIN CRANE Gampaha

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 14,500,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX 2011 ECO
JCB 3CX 2011 ECO

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,600,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - SUMITOMO 50T CRAWLER CRANE
SUMITOMO 50T CRAWLER CRANE

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 25,000,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX 2006
JCB 3CX 2006

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,800,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Isuzu kato
Isuzu kato

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,700,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO Loader
KOBELCO Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM FD25 Forklift (Diesal) TON 2.5
TCM FD25 Forklift (Diesal) TON 2.5

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TOYOTA TON 1.8 FORKLIFT (Petrol)
TOYOTA TON 1.8 FORKLIFT (Petrol)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU TON 1.4 FORKLIFT (Petrol)
KOMATSU TON 1.4 FORKLIFT (Petrol)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kubota RX503S Excavator
Kubota RX503S Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Sumitomo Forklift Ton 4
Sumitomo Forklift Ton 4

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,550,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hitachi EX 220-1 Excavator
Hitachi EX 220-1 Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU PC60-6 Excavator
KOMATSU PC60-6 Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - HITACHI EX30-2 Excavator
HITACHI EX30-2 Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi MM 45B Excavator
Mitsubishi MM 45B Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU 355A MOTOR GRADER
KOMATSU 355A MOTOR GRADER

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco 50 ton crane
Kobelco 50 ton crane

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 26,500,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KUBOTA L 3804
KUBOTA L 3804

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU TON 1 FORKLIFT
KOMATSU TON 1 FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco SK60-1 Excavator
Kobelco SK60-1 Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,250,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM BOBCAT Excavator Loader
TCM BOBCAT Excavator Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!