දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉඩම්

ඉඩම්-යාපනය - Agricultural land for sale in kopay
Agricultural land for sale in kopay

200.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-යාපනය - Sea side land for sale Jaffna
Sea side land for sale Jaffna

650.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-යාපනය - 58 Acres Land For Sale - Chavakachcheri
58 Acres Land For Sale - Chavakachcheri

58.0 අක්කර

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 2,500,000 අක්කරයකට

දින 6
ඉඩම්-යාපනය - LAND FOR SALE IN NAVATKULI 80 PERCHES
LAND FOR SALE IN NAVATKULI 80 PERCHES

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-යාපනය - OLD HOUSE WITH LAND FOR SALE IN JAFFNA
OLD HOUSE WITH LAND FOR SALE IN JAFFNA

45.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - Land in Kokkuvil- Vaddukodai Rd
Land in Kokkuvil- Vaddukodai Rd

50.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 46,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in Ariyalai
Land for Sale in Ariyalai

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 9,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-යාපනය - Residential Land - Chavakachcheri
Residential Land - Chavakachcheri

47.72 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-යාපනය - ஊரெழு திலீபன் வீதியில் வீடு விற்பனைக்கு
ஊரெழு திலீபன் வீதியில் வீடு விற்பனைக்கு

39.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Neervely
Land for sale in Neervely

150.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale in Jaffna
Land For Sale in Jaffna

290.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 33
ඉඩම්-යාපනය - Agriculture and Bare land for sale
Agriculture and Bare land for sale

70.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in kokuvil
Land for sale in kokuvil

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 10,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 35
ඉඩම්-යාපනය - Land with House for Sale in Nallur
Land with House for Sale in Nallur

22.72 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 17,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 36
ඉඩම්-යාපනය - Bare land For Sale In West Kokuvil
Bare land For Sale In West Kokuvil

25.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 49
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale @ Jaffna
Land For Sale @ Jaffna

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 51
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Kaithady
Land For Sale In Kaithady

300.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 52
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Eluthumadduval
Land For Sale In Eluthumadduval

58.0 අක්කර

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 2,500,000 අක්කරයකට

දින 52
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale - Navatkuli
Land for sale - Navatkuli

2.8 අක්කර

යාපනය, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

දින 54
ඉඩම්-යාපනය - Jaffna 55 p land with old house
Jaffna 55 p land with old house

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 55,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 54
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Jaffna town
Land for sale in Jaffna town

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 57
ඉඩම්-යාපනය - land for sale in Chulipuram
land for sale in Chulipuram

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!