දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉඩම්

ඉඩම්-යාපනය - 20A Coconut land Immediately Sale Jaffna
20A Coconut land Immediately Sale Jaffna

20.0 අක්කර

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 1,400,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in Allalpidi
Land for Sale in Allalpidi

435.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 22,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 4
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale Navatkuli Junction Jaffna
Land For Sale Navatkuli Junction Jaffna

75.9 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Nallur
Land for sale in Nallur

48.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-යාපනය - Land sale Jaffna
Land sale Jaffna

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 16,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-යාපනය - Land with well for sale in Jaffna
Land with well for sale in Jaffna

10.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Jaffna
Land for sale in Jaffna

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-යාපනය - LAND FOR SALE IN JAFFNA
LAND FOR SALE IN JAFFNA

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - LAND FOR SALE IN KOKUVIL ,JAFFNA.
LAND FOR SALE IN KOKUVIL ,JAFFNA.

120.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - LAND FOR SALE IN JAFFNA
LAND FOR SALE IN JAFFNA

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - LAND FOR SALE, CHAVAKACHCHERI
LAND FOR SALE, CHAVAKACHCHERI

35.0 අක්කර

යාපනය, ඉඩම්

රු 350,000 අක්කරයකට

දින 9
ඉඩම්-යාපනය - தென்னைப் பயிர்ச்செய்கை நிலம்-Jaffna
தென்னைப் பயிர்ச்செய்கை நிலம்-Jaffna

7.0 අක්කර

යාපනය, ඉඩම්

රු 350,000 අක්කරයකට

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Jaffna
Land For Sale In Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - 10 Acres Beachfront Land Jaffna
10 Acres Beachfront Land Jaffna

10.0 අක්කර

යාපනය, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - Land with House in Jaffna
Land with House in Jaffna

83.5 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 50,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-යාපනය - காணி விற்பணைக்கு யாழ்ப்பாணம்
காணி விற்பணைக்கு யாழ்ப்பாணம்

100.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Jaffna
Land For Sale In Jaffna

20.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Jaffna
Land for sale in Jaffna

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-යාපනය - 4 Parappu Land For Sale In Pallaly Road
4 Parappu Land For Sale In Pallaly Road

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 187,500 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 4,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in jaffna
Land for sale in jaffna

275.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!