දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉඩම්

ඉඩම්-යාපනය - காணி விற்பனைக்கு கோப்பாய்
காணி விற்பனைக்கு கோப்பாய்

20.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-යාපනය - 10 Larcham bare land for Sale in Irupalai Jaffna
10 Larcham bare land for Sale in Irupalai Jaffna

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - காணி விற்பனை - சாவகச்சேரி
காணி விற்பனை - சாவகச்சேரி

35.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 1,800,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land Sale - Jaffna
Land Sale - Jaffna

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale - Jaffna
Land for Sale - Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land Sale - Jaffna
Land Sale - Jaffna

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale Thirunelvely /Kokuvil
Land For Sale Thirunelvely /Kokuvil

60.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 27,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Kokkuvil (near Amsamahal) jaffna
Land for sale in Kokkuvil (near Amsamahal) jaffna

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 3,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-යාපනය - 3.5 ACRES LAND FOR SALE @ NAVATHKULI
3.5 ACRES LAND FOR SALE @ NAVATHKULI

3.5 අක්කර

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-යාපනය - Land - Nallur
Land - Nallur

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 9,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - Land sale - Nallur
Land sale - Nallur

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in Chavakachcheri
Land for Sale in Chavakachcheri

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-යාපනය - Land Sale - Jaffna
Land Sale - Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale - Navatkuli
Land for Sale - Navatkuli

10.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 1,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in jaffna
Land sale in jaffna

37.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in Jaffna
Land for Sale in Jaffna

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale - Jaffna
Land For Sale - Jaffna

100.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale - Jaffna
Land for Sale - Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 5,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale - Jaffna
Land for Sale - Jaffna

150.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale - Jaffna
Land for sale - Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 5,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale - Jaffna
Land for Sale - Jaffna

180.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale Jaffna
Land for Sale Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in jaffna
Land sale in jaffna

62.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 24
ඉඩම්-යාපනය - 29 Parappu Land for Sale Kaitady jaffna
29 Parappu Land for Sale Kaitady jaffna

290.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 26
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Jaffna, Chavakachcheri
Land For Sale In Jaffna, Chavakachcheri

5.5 අක්කර

යාපනය, ඉඩම්

රු 1,650,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27
ඉඩම්-යාපනය - Land Sale Jaffna
Land Sale Jaffna

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!