දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉඩම්

ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Nallur
Land for sale in Nallur

350.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 24,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in JAFFNA
Land sale in JAFFNA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Mahiyapity
Land sale in Mahiyapity

32.85 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 11,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Jaffna
Land For Sale In Jaffna

87.5 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - Land For sale chvakachcheri
Land For sale chvakachcheri

270.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale in - Jeffna
Land For Sale in - Jeffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-යාපනය - Land sale jaffna
Land sale jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-යාපනය - BARE LAND FOR SALE | Jaffna
BARE LAND FOR SALE | Jaffna

600.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 187,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-යාපනය - Land sale Jaffna
Land sale Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-යාපනය - Land Sale Jaffna
Land Sale Jaffna

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in jaffna
Land sale in jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-යාපනය - Land sale Jaffana
Land sale Jaffana

200.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 300,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in jaffna
Land for sale in jaffna

90.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 59,500 පර්ච් එකකට

දින 24
ඉඩම්-යාපනය - Land with House in Alaveddy
Land with House in Alaveddy

80.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 24
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Jaffna
Land for sale in Jaffna

710.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-යාපනය - Commercial Property For Sale In Jaffna
Commercial Property For Sale In Jaffna

75.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 28
ඉඩම්-යාපනය - Land Sale In Jaffna
Land Sale In Jaffna

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 30
ඉඩම්-යාපනය - Land For sale in Jaffna
Land For sale in Jaffna

43.0 අක්කර

යාපනය, ඉඩම්

රු 500,000 අක්කරයකට

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!