දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉඩම්

ඉඩම්-යාපනය - Land for sale - Chulipuram
Land for sale - Chulipuram

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in Kopay
Land for Sale in Kopay

200.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 11
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Nallur
Land for sale in Nallur

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-යාපනය - OLD HOUSE WITH LAND FOR SALE IN JAFFNA
OLD HOUSE WITH LAND FOR SALE IN JAFFNA

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale - Jaffna
Land for Sale - Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-යාපනය - Road side land for sale - Nallur
Road side land for sale - Nallur

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 22,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-යාපනය - Beach Side Land for sale in - Jaffna
Beach Side Land for sale in - Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale - Kachery
Land for Sale - Kachery

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 26,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale - Nallur
Land for sale - Nallur

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale - Jaffna
Land for sale - Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-යාපනය - Bare land for sale in Jaffna.
Bare land for sale in Jaffna.

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 104,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Jaffna
Land For Sale In Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 11,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale - Nallur
Land for sale - Nallur

37.5 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in Jaffna
Land for Sale in Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Jaffna
Land For Sale In Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Jaffna
Land for sale in Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-යාපනය - Land sale - Jaffna
Land sale - Jaffna

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-යාපනය - Land in Jaffna
Land in Jaffna

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
Land for sale Jaffna

15.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in jaffna
Land for sale in jaffna

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Jaffna
Land for sale in Jaffna

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 9,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Kankesanthurai
Land for sale in Kankesanthurai

60.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-යාපනය - Beachfront Land for Sale Jaffna Ariyalai
Beachfront Land for Sale Jaffna Ariyalai

9.5 අක්කර

යාපනය, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 24
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in Vasavilan west, Jaffna
Land for Sale in Vasavilan west, Jaffna

96.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 3,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Jaffna
Land for sale in Jaffna

120.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 5,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!