දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Account Manager Small & Medium Business
Account Manager Small & Medium Business

Dialog Axiata PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Operations Assistant – Jaffna
Operations Assistant – Jaffna

LOLC Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Operations Assistant – Jaffna
Operations Assistant – Jaffna

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Marketing Executives (FDs)-Jaffna Region
Marketing Executives (FDs)-Jaffna Region

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Marketing Executives (Fixed Deposits)
Marketing Executives (Fixed Deposits)

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Area Distributors - Jaffna
Area Distributors - Jaffna

Chint Power Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Financial Planning Exec - Tirunelveli
Financial Planning Exec - Tirunelveli

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Financial Planning Executive
Financial Planning Executive

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Financial Planning Executive - Chunnakam
Financial Planning Executive - Chunnakam

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - ආධුනික නිළධාරි - යාපනය
ආධුනික නිළධාරි - යාපනය

HNB Grameen Finance Ltd

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Customer Care Executive - Nallur
Customer Care Executive - Nallur

Penguinairportcars

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Area Sales Executive - Jaffna
Area Sales Executive - Jaffna

Smart Products Lanka (pvt) Ltd.

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Area Sales Manager - Jaffna
Area Sales Manager - Jaffna

Smart Products Lanka (pvt) Ltd.

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Regional Manager - Jaffna
Regional Manager - Jaffna

Smart Products Lanka (pvt) Ltd.

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
Administrative Assistant - Jaffna

jaffnajob

රු 30,000 - 50,000

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!