දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Album Designer - Jaffna
Album Designer - Jaffna

Krish creative

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - சாவகச்சேரி
கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - சாவகச்சேரி

Factoy recruitment company

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Administrative Officer - Jaffna
Administrative Officer - Jaffna

RE/MAX NORTH REALTY

රු 22,000 - 30,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Recovery Officer - Jaffna
Recovery Officer - Jaffna

The Headmasters Lanka pvt ltd

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - நல்லூர்
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - நல்லூர்

Production Recruitment Company

රු 1,000 - 1,500

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Supervisor - Field Service | Northern Territory
Supervisor - Field Service | Northern Territory

Suzuki Motors Lanka Limited

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - யாழ்ப்பாணம்
கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - யாழ்ப்பாணம்

S S I M Company

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Software Developer - Jaffna
Software Developer - Jaffna

CODEINFINIT IT SOLUTIONS PVT(LTD).

රු 20,000 - 30,000

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - சாவகச்சேரி
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - சாவகச்சேரி

S M C Holdings

රු 1,000 - 1,500

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - யாழ்ப்பாணம்
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - யாழ்ப்பாணம்

S M C Holdings

රු 1,000 - 1,500

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Automobile A/c Technician - Jaffna
Automobile A/c Technician - Jaffna

Ideal Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Marketing Executive - Jaffna
Marketing Executive - Jaffna

Iyangaran Media Solution(Pvt) Ltd

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!