වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Financial Planng Executive - Thirunaveli
Financial Planng Executive - Thirunaveli

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Financial Planng Executive - Jaffna
Financial Planng Executive - Jaffna

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Financial Planng Executive - Chunnakam
Financial Planng Executive - Chunnakam

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Financial Planning Exec - Chavakachcheri
Financial Planning Exec - Chavakachcheri

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Sales Executives - Jaffna

Sunrise Holdings (Pvt) Ltd

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Lubricant Technicians - Jaffna
Lubricant Technicians - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Detailing Technician - Jaffna
Detailing Technician - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Wheel Alignment Technician-Jaffna
Wheel Alignment Technician-Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Semi Skilled Painters - Jaffna
Semi Skilled Painters - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Skilled Painters - Jaffna
Skilled Painters - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Purchasing Officer - Jaffna
Purchasing Officer - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Tinkers - Jaffna
Tinkers - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Mechanics - Jaffna
Mechanics - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Cashier - Jaffna
Cashier - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Admin Executive - Jaffna
Admin Executive - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Workshop Foreman - Jaffna
Workshop Foreman - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Service Adviser (Body/Mechanical)|Jaffna
Service Adviser (Body/Mechanical)|Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Assistant Workshop Manager - Jaffna
Assistant Workshop Manager - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Executive Trainee Programme
Executive Trainee Programme

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Marketing Executives - Fixed Deposits
Marketing Executives - Fixed Deposits

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Female Data Entry Operator - Jaffna
Female Data Entry Operator - Jaffna

Jaffna Job Bank

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Sales Executive - AC Solutions- Northern
Sales Executive - AC Solutions- Northern

Brown & Company PLC

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Receptionist - Jaffna

guest house

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Sales Executive - Jaffna
Sales Executive - Jaffna

Lanka Bell Limited

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Junior Accountant
Junior Accountant

RE/MAX NORTH REALTY

රු 10,000 - 15,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!